09:00 น. - 16:00 น.
13 พ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"เรียนรู้วิธีคิด ขั้นตอนการสร้าง

และทำแผนกลยุทธ์

จนถึงการสร้างแนวปฏิบัติ"

         

 

       การแข่งขันทางธุรกิจในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การกำหนดกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้ครอบคลุมหลัก 3 C (Change Customer Competition) มีเทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ และบริหารแผนกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ การสร้างแผนกลยุทธ์ แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร จนถึงการบริหารแผนกลยุทธ์เชิงพลวัตร ขั้นตอนการวัดผล การประเมินผล และการกำกับความเสี่ยงสู่การนำแผนจริงไปใช้เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ

Strategic Planning and Policy Implementation

หลักสูตรฝึกอบรม : การคิดเชิงกลยุทธ์ การกำหนด และนำแผนฯสู่การปฏิบัติ ความท้าทายของ การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 และในยุค Information Age

Key Contents

 

♟หลักการพื้นฐาน

     ท่านจะได้เรียนรู้ถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนความคิดเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการหาแนวทางเพื่อจัดการอุปสรรคทางความคิดให้มีคุณภาพ 

     • การปรับวิธีคิดให้เอื้อต่อการกำหนดแผนฯ และบริหารการเปลี่ยนแปลง
     • Growth and Development Mindset และหลักการคิดเชิงกลยุทธ์
     • บทบาทของการคิดวิเคราะห์ การคิดเป็นระบบ และการคิดสร้างสรรรค์ ต่อ การกำหนดแผนฯที่มีคุณภาพ
     • อุปสรรคทางการคิด (และการเรียนรู้) ต่อการกำหนดแผนฯที่มีคุณภาพ

 

♟ความท้าทายของการบริหารจัดการและการแข่งขันใน 21st Century และความจำเป็นของการมีแผนพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพ

     ท่านจะเข้าใจปัจจัยต่างๆ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือธุรกิจด้วยหลักการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการที่สร้างความท้าทายนำมาสู่แผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

♟แนวทางการจัดทำแผนฯ
 

     ท่านจะได้รับเทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ แนวทางการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีให้เป็นขั้นตอน สามารถกำหนดขอบเขตจากองค์ประกอบของแผน การเขียนแผนกลยุทธ์ให้เกิดความสมบูรณ์ การกำหนดตัวชี้วัด และการสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกให้เกิดคุณค่าสูงสุด 

     • การจัดเตรียม “คน” และ Agenda การประชุมเพื่อร่วมกำหนดและขับเคลื่อนแผนฯ
     • องค์ประกอบของแผนฯ ในรูปแบบของ Info. Graphic
     • Steps การคิดเพื่อกำหนดแผนฯ ข้อมูล และทักษะที่จำเป็นต่อการกำหนดแผนฯที่มีคุณภาพ
     • การเขียนแผนฯ, KPI’s, และ โครงการ-Strategic Initiative
     • ความสัมพันธ์ระหว่างแผนฯ และโครงสร้างองค์กร
     • การจัดสรรบุคลากร และการระบบการให้รางวัลเพื่อขับเคลื่อนแผนฯให้ได้อย่างมีคุณภาพ
 

♟การนำเสนอแผนฯ (ให้เอื้อต่อการได้มาซึ่งงบประมาณหรือแผนฯ ที่ Sell ได้)

   ท่านจะได้รับเคล็ดลับการนำเสนอแผนเชิงกลยุทธ์ไปพร้อมกับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อทำให้โครงการหรือแผนดำเนินการสำเร็จด้วยดี 

 

♟Performance Management การติดตามแผนฯ และประเมินผล
 
     ท่านจะสามารถมีหลักการติดตามแผนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถวัดได้ รวมถึงเทคนิคการประเมินผลเพื่อเกิด Good Strategy

Key Benefits

       

  1. เพื่อทราบหลักการพื้นฐานการกำหนดกลยุทธ์หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร ขั้นตอน
      การทำแผนกลยุทธ์ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ การสร้างแผนกลยุทธ์จนถึงการสร้าง
      แนวทางปฏิบัติ
 
  2. วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี เรียนรู้จากแนวทางทฤษฎี
      การปรับแนวคิดเชิงกลยุทธ์สู่การสร้างแผนจริง

 

  3. เข้าใจประเด็นด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับ
      ตั้งแต่กลยุทธ์ในระดับองค์กรจนถึงส่วนงานต่างๆ

 

  4. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและแนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์ผ่านกรณีศึกษา
      วัดผลและกำกับแผนสู่ความสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)