10:00 น. - 12:00 น.
7 พ.ค. 2563

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 

 

“Update!! กฎหมายแรงงาน ป้องกันความผิดพลาด

เรียนรู้หลักกฎหมายแรงงานพร้อมถามตอบข้อข้องใจต่าง ๆ"

 

 

กฎหมายแรงงานและคดีแรงงานใหม่ที่ควรรู้ ความสำคัญของกฎหมายแรงงานต่อองค์กร ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจ้างงาน วันหยุด วันลา การเลิกจ้าง การลาออก ฯลฯ รวมไปถึง Shared Knowledge เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบุคคล

แม่น! กฎหมายแรงงานในปีแห่งการเปลี่ยนแปลง 2020

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

Key Contents

♟หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องรู้

   • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในฐานะตัวแทนนายจ้าง

   • ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน

   • สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานฉบับต่างๆ

 

♟หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน การโอนย้าย และข้อบังคับประเภทต่าง ๆ

   • ความแตกต่างของการจ้างงานทั่วไป การจ้างเหมาค่าแรง และผู้รับเหมาช่วง

   • เงื่อนไขการทดลองงาน การประเมินผลงาน และการขยายเวลาการทดลองงาน

   • อำนาจของฝ่ายบริหารในการโอนย้ายตำแหน่ง ย้ายแผนก และย้ายสถานที่ทำงาน

   • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประเภทต่าง ๆ

♟หลักกฎหมายเกี่ยวกับวันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา และค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ

   • การกำหนดเวลาการทำงาน จำนวนชั่วโมง และเวลาพักของงานประเภทต่าง ๆ

   • การกำหนดวันหยุด 3 ประเภท วันลา 6 ประเภท ให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ

   • หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการเปลี่ยนวันหยุด

   • หลักการบริหารเพื่อป้องกันและลดปัญหาการหยุดงาน การขาดงาน และการลาป่วย

   • สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง และรายเหมา (ตามผลงาน)

 

♟หลักกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

   • ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย (การสอบสวน หนังสือเตือน และการพักงาน)

   • ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน (การเลิกจ้าง และการลาออก)

   • หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า การจ่ายค่าชดเชยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

   • การป้องกันปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและการกระทำอันไม่เป็นธรรม

   • สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

 

Key Benefits

 

 

  1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล

  2. สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

  3. สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

1,350.00 1,444.50 40.50

ค่าธรรมเนียมปกติ

1,500.00 1,605.00 45.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing