Knowledge

การจัดการการบริหารเวลา(Time Management) โดยใช้ ABC Strategy

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2562

 

 

 

งานชนิด A

เป็นงานที่สำคัญมากที่สุดของการบริหารงาน งานชนิดนี้จะต้องทำโดยบุคคลหรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง เท่านั้นเนื่องจากเป็นงานที่สำคัญมาก จะมอบหมายให้ผู้อื่นทำไม่ได้และต้องทำให้เสร็จก่อนงานประเภทอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในเวลาใกล้เคียงกัน เทคนิคการบริหารเวลาของงาน A คือ กำหนดเป้าหมายและวิธีการที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นงานที่สำคัญ ควรใช้เวลาในการตรวจสอบ ควบคุมและติดตามมากกว่างานอื่น ผู้บริหารควรทุ่มเทให้กับงานนี้มากที่สุด

 

 

 

 

งานชนิด B

เป็นงานที่มีความสำคัญระดับกลางๆ สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้ เทคนิคการบริหารเวลาของงานชนิดนี้คือ จัดตารางการปฏิบัติงานและลำดับความสำคัญการทำงานอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นงานที่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้ ควรมีการควบคุมและติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสามารถรับมือได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสั่งสอน จูงใจและแนะนำให้กับผู้ถูกมอบหมายด้วย

 

 

 

งานชนิด C

เป็นงานที่มีความสำคัญระดับน้อยที่สุด เป็นงานส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับงานอื่น เช่น งานประจำวัน หรืองานที่ถูกมอบหมาย เทคนิคการบริหารเวลาของงานชนิดนี้คือ จัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่ มอบหมายหรือทำเอง ใช้เวลาที่เหลือประมาณ 1 ชั่วโมงในการดูแลงานประจำวัน เช่น งานเอกสารบันทึกข้อมูลรายงาน รู้จักปฏิเสธอย่างนุ่มนวลและไม่รับงานจนเกินกำลังความสามารถ