Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียด

Effective Project Management : Scope Planning & Implementation

หลักสูตร : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด
ดูรายละเอียด   

Marketing Analysis in Action

หลักสูตร : การวิเคราะห์ทางการตลาด

เรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาด "รู้จริง" "ตัดสินใจได้" เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด   

Advance Sale Skills: 7 Steps to Success

หลักสูตร : 7 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

ในยุคที่ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้าและใช้บริการ จากคู่แข่งทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่เปลี่ยนไป ทั้งคาดหวัง เปรียบเทียบมากขึ้นก่อนตัดสินใจซื้อ เราจะขายอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ได้ทั้งยอดขายและสัมพันธ์ โดยหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักขายประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ โดยเน้นให้เกิดทักษะและเทคนิค ที่ส่งเสริมให้ผู้ขายเข้าใจและใช้กลยุทธ์การขายโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
ดูรายละเอียด   

Logical and Critical Thinking

หลักสูตร : ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การตัดสินใจ"เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์กร บางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกใหม่ๆในทางออกของปัญหานั้นๆและส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ดูรายละเอียด   

ChatGPT and Generative Ai for work

หลักสูตร : ChatGPT and Generative Ai for work

ทักษะแห่งอนาคตนำ ChatGPT และ Ai มาช่วยการทำงาน ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ChatGPT) ในด้านต่างๆ ของการทำงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์หรือ Output ที่มากกว่าเดิมได้ และเพิ่มความรวดเร็วของการทำงาน ท่านจะได้เรียนรู้ว่า Ai สามารถช่วยงานในด้านต่างๆ ของชีวิตการทำงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และท่านจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและวิธีขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ได้ทันที และอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด