Knowledge

VDO Clips

Unleash Your Negotiation Skills ศิลปะการเจรจาต่อรองทางธุร...

การเจรจาสำคัญไฉน!! "การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ" ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการวางแผนในระยะสั้น ระยะยาว ...

View

5 Strategic Thinking Enhancement โดย รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒ...

เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นม...

View