Knowledge

5 กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ

โพสต์เมื่อ 2 กันยายน 2563

 

1. ตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงาน ​

เพื่อให้พนักงานมีความชัดเจนถึงเป้าหมายการทำงานที่จะต้องปฏิบัติให้สำเร็จ

หัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงาน

และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ​

 

2. ให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานที่จำเป็น​

การปฏิบัติงานของพนักงานลักษณะให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานในขั้นตอนนี้จะเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบไม่เป็นทางการ​

 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน​

หัวหน้างานจะนำผลการทำงานที่เกิดขึ้นจริงของพนักงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการทำงานที่พนักงานได้รับ​

4. แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่พนักงาน ​

ลักษณะการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานในขั้นตอนนี้ จะเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเป็นทางการ

โดยหัวหน้างานจะแจ้งให้พนักงานทราบถึงระดับผลการปฏิบัติงานที่พนักงานทำได้เป็นรายบุคคล ​

 

5. ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน​

เมื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานแก่พนักงานแล้ว หัวหน้างานจะต้องติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นระยะ ๆ

ตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่หัวหน้าและพนักงานได้ตกลงกันไว้ ​