Knowledge

Tools

แบบทดสอบ EQ คุณมีความฉลาดทางอารมณ์มากแค...

คนที่มี EQ สูงจะสามารถ แก้ปัญหาต่างๆ และใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขมากกว...

Download

แบบทดสอบจิตวิทยา : เลือกภาพ มองอนาคต

แบบทดสอบจิตวิทยานี้จะบอกว่า วิสัยทัศน์ หรือสิ่งที่คุณมองเห็นและมีโอกาสเป็นจริงได้ในอ...

Download

แบบทดสอบจิตวิทยา บอกทัศนคติ และจุดอ่อน...

ถ้าถามว่าจุดอ่อน และทัศนคติของคนเรา มีอะไรบ้าง เชื่อว่าจะต้องมีบางคนสามารถตอบได้ทันที ...

Download

แบบทดสอบจิตวิทยาบอกนิสัยและบุคลิกภาพ ...

บุคลิกภาพ การทำงาน การตัดสินใจ และการดำเนินชีวิต นี้คือข้อคำถามที่จะสามารถบอกนิสัยของค...

Download

แบบทดสอบบุคลิกภาพของคุณยามที่อยู่ในส...

คนเรานั้นมีบุคลิกภาพที่แตกต่างและมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ถือเป็นการสร้างสีสันในส...

Download

แบบทดสอบ : สมองคุณเด่นซีก ซ้าย หรือ ขวา ?

ลองทำแบบทดสอบค้นหาตัวเองกันดีกว่า ว่าสมองเรานั้นซีกไหนเด่นกว่า ซ้ายหรือขวา?

Download

แบบทดสอบ การอ่านบอกนิสัย

เป็นแบบทดสอบที่สามารถทายบุคลิกลักษณะนิสัยของคุณโดยวิเคราะห์จากการเลือกประเภทหนังสือ...

Download

อะไรเป็นแรงจูงใจ ในการทำงานของคุณ

การจะทำงานให้สำเร็จได้นั้น แรงจูงใจก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในการทำงานเช่นกัน แล...

Download

แบบทดสอบ: คุณจะประสบความสำเร็จด้วยวิธ...

อะไรที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายที่วางไว้ เพราะทุกคนมีวิธีที่ไม่เหมือนกัน ม...

Download

แบบทดสอบ: บอกทัศนคติและจุดอ่อน

จุดอ่อน และทัศนคติของคนเรา มีอะไรบ้าง เชื่อว่าจะต้องมีบางคนสามารถตอบได้ทันที ส่วนบางค...

Download

เครื่องดื่มร้อน บอกบุคลิก

เป็นแบบทดสอบที่สามารถทายบุคลิกลักษณะนิสัยของคุณและแนวโน้มวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห...

Download

แบบทดสอบต้นไม้บอกตัวตน

เป็นแบบทดสอบที่จะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของคุณใน 9 ลักษณะ

Download
First123Last (out of 25 items)