09:00 น. - 16:00 น.
4 พ.ย. 2564

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

"เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

         หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง  ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิง จิตวิทยาการบริหาร  และรวมถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

Key Contents

♟ การเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหารงาน

 ทักษะสำคัญของผู้บริหาร ในการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง:Managerial Competency

♟ การจูงใจและเทคนิคการจูงใจคนต่างวัย (Motivation – Commitment 
    – Employee Engagement)

 การสร้างและรักษาคนเก่ง (Develop Talent)

 ACE Model : จิตวิทยาการสื่อสาร เพื่อผลงานและสร้างขวัญกำลังใจ

 AR Model : การวิเคราะห์ลูกน้องเป็นรายบุคคล เพื่อการพัฒนา มอบหมายงาน และการสั่งงาน   

♟ การประเมินผลงานอย่างสร้างสรรค์และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาลูกน้อง

 ความสำคัญและประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายของงาน

 เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดี

 การจัดทำแผนงาน (Action Plan)

 ทักษะในการปฏิบัติตามแผนงาน

 เทคนิคการติดตามงาน

 

Key Benefits

     1. เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของ           คนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

     2. เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงาน             และการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด

     3. พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอน           งานที่ถูกต้องและได้ผล

     4. เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อ                     กำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของ                ลูกน้องในทีม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing