09:00 น. - 16:00 น.
31 ต.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

 

"สร้าง OKRs อย่างไร?
ให้การประเมินผล ออกมา

มีประสิทธิภาพ"

         

         ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหาร มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง

         ทั้งนี้ การคิดเชิงระบบที่ดี จะต้องมีพื้นฐานจากการคิดวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทําการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดระเบียบข้อมูล และพัฒนาผลิตผลทางความคิด เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหลักสูตรหลักคิดเพื่อความสําเร็จนี้ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ได้นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กรต่อไป

OKRs & Performance Management for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรม : OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน

Key Contents

♟ บทบาทของหัวหน้างานต่อการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

           ท่านสามารถวิเคราะห์หรือประเมินผลงานโดยรวมไปจนถึงแผนกลยุทธ์ขององค์กรในปีที่ผ่านมาเพื่อหาปัจจัยที่ทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จหรือหาสาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อนำสิ่งต่างๆที่วิเคราะห์มาตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในปีต่อๆไปให้ได้ประสิทธิภาพ และผ่านการวิเคราะห์คัดกรองมาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

 

♟ ความสำคัญและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายการทำงาน

            ท่านจะเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน เพื่อนำไปเชื่อมโยงในการตั้งเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางกลยุทธ์ของบริษัท

 

♟ OKR คืออะไร ทำไมถึงนิยมใช้ในปัจจุบัน

             ท่านจะทราบถึง Objectives and Key Results (OKR) เป็นการกำหนดเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่ระดับบุคคล ไปจนถึงระดับองค์กร โดยที่เป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาจะต้องตอบสนองต่อลักษณะองค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบันหรืออนาคตด้วย

 

 ♟ ความแตกต่างของ KPI กับ OKR คืออะไร

            ท่านจะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง KPI และ OKR ทั้งหลักการ, ความสำคัญ, บทบาทหน้าที่ และประโยชน์ ก่อนที่จะหยิบเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้กับองค์กร เพื่อให้ตรงตามความคาดหวัง และจุดประสงค์ในการใช้งาน

 

♟ องค์กรควรเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนเริ่มใช้ OKR

              ท่านสามารถนำเครื่องมือ OKR มาใช้ในการทำงาน จะต้องเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้ รวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรจะต้องชัดเจน เพื่อการดึงศักยภาพของ OKR มาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

 

♟ ความแตกต่างระหว่าง Purpose, Goal และ Objectives

               ท่านจะเรียนรู้ในเรื่องของจุดมุ่งหมาย, เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ว่ามีหน้าที่และบริบทที่ต่างกันทั้งความหมาย และการสื่อความในแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

♟ การกำหนดเป้าหมายโดยใช้หลัก S.M.A.R.T. KPI & F.A.S.T. ACTION ทำอย่างไร
 

             SMART KPIs (Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Time)

             FAST ACTION (Frequentily, Discussed, Ambitious, Specific, Transparent)

 

♟ แนวทางการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

            ท่านได้รับแนวทางการวัด ประเมินผล และความสำคัญในระบบการตั้งเป้าหมาย สร้างแนวทางการตั้งเป้าหมาย การทำงานร่วมกันระหว่างการติดตามและการวัดผลลัพธ์ แบบง่ายๆ แต่ทรงประสิทธิภาพ

Key Benefits

 

     

      1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและเข้าใจแนวคิดของ OKRs ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

 

      2. เพื่อให้ทราบหลักการและขั้นตอนในการสร้าง OKRs อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ

          ลักษณะของธุรกิจและการทำงานของหน่วยงาน

 

      3. สามารถนำ OKRs ไปประยุกต์ใช้กับการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)