09:00 น. - 16:00 น.
16 ต.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

 

"การเขียนแผนเพื่อจัดทำราย

านด้าน HR ผ่านมุมมองจาก

Professional HR"

            

 

          เป็นที่ยอมรับกันว่า ความสำเร็จของธุรกิจนั้น ย่อมต้องมาจากการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรให้คุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในทรัพยากรนั้นคือ ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากร

            Professional HR หลายๆ ท่านอยู่ในช่วงการปรับตัวให้เป็น Business Partner ขององค์กร นอกเหนือจากมุมมอง แนวคิดต่างของ Business Partner แล้ว ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ย่อมต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่างๆ ผ่านรูปแบบรายงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร เช่น มิติเกี่ยวกับ Performance, มิติเกี่ยวกับ Cost, มิติเกี่ยวกับ Quality, มิติเกี่ยวกับ Engagement

 

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance

หลักสูตรฝึกอบรม: แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

Key Contents

- สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ที่ Professional HR ต้องสังเกต เพราะเกี่ยวกับ สุขภาพในด้านต่างๆ ขององค์กร
           ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์สุขภาพขององค์กรและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ที่ควรสังเกตเห็นได้ง่ายๆ และอย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทันเหตุการณ์

- รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยของ HR (Types of reports and level of reports)
           ท่านจะได้เข้าใจในรูปแบบ ชนิด ระดับของการรายงาน โครงสร้างต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยของ HR และขั้นตอนของการทำ HR Report ที่ดีได้

- ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน (HR Database & Process as a fundamental of Model)
          ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจ ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการทำรายงาน สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรของตนได้ อาทิเช่น ข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน ข้อมูลด้านการจ้างงานต่างๆ ประวัติต่างๆ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประวัติการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

- รูปแบบใหม่และภาพรวมของกลยุทธ์ (New Model & Strategy Overview)
           ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจในภาพรวมกลยุทธ์ขององค์กรทั้งหมด เมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ หรือปรับเปลี่ยนแผนทางธุรกิจ HR จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับองค์กรอย่างไร?

- รูปแบบโครงสร้างหลักของรายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ HR (Model Alignment to HR strategy) พร้อมตัวอย่างประกอบในระดับ High Level ในมิติต่างๆ
          ท่านจะได้เรียนรู้รูปแบบโครงสร้างหลักของรายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ HR เพื่อแสดงถึงผลที่ก่อให้เกิด ROI สูงสุดและส่งมอบคุณค่าสูงสุดที่เหมาะสมให้องค์กรจากมุมมองของ HR ด้วยมิติต่างๆ ทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย มิติเกี่ยวกับ Performance ,มิติเกี่ยวกับ Cost , มิติเกี่ยวกับ Quality และมิติเกี่ยวกับ Engagement

- การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและมิติจากประโยขน์ของรายงานรูปแบบใหม่
          ท่านจะได้เรียนรู้และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานได้ และสามารถประยุกต์ดัดแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของท่านได้อย่างถูกต้อง เพราะหาก HR Reports นั้นๆ สามารถสะท้อนในสิ่งที่องค์กรต้องการได้ ตามมิติทั้ง 4 ในภาพรวม ย่อมส่งผลต่อ Productivity ขององค์กรได้เช่นกัน

- ปัญหาและอุปสรรค คำแนะนำในการนำเสนอรายงาน
           ท่านจะได้ทราบ เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของฐานข้อมูล ระยะเวลาที่เหมาะสม ความเข้าใจในพื้นฐานของรายงานในระดับต่างๆ และให้คำแนะนำในการนำเสนอรายงานตั้งแต่ชั้น Operation ได้

Key Benefits

     

       1. เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่ม

           ประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร

       2. สามารถวิเคราะห์สุขภาพขององค์กร และสัญญานเตือนภัยต่างๆ ได้ที่ HR

           ควรสังเกตเห็น

       3. เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างต่างๆ และขั้นตอนการจัดทำ HR Report ที่ดี

       4. ผู้อบรมสามารถสร้าง HR Report ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้ในมิติต่างๆ

           เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนงานได้จริง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)