09:00 น. - 16:00 น.
6 พ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

 

 

"เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขาย
เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน"

         

     

        "การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน อาจต้องเริ่มที่การวิเคราะห์การขายที่ดีก่อน" เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น นั่นก็เป็นเพราะเราพบว่าหลายบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการมีกลยุทธ์การแข่งขันหรือแผนการตลาดการขายที่ดีที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หรือแผนที่ดี ย่อมต้องเริ่มจากการวิเคราะห์การขายที่ดีอีกชั้นหนึ่ง ข้อมูลต่างๆ ด้านการขายของเราล้วนจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง หากถูกนำมาสังเคราะห์วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาด การขายของบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างยิ่งโดยใน หลักสูตรนี้จึงได้กำหนดการเรียนรู้ถึงความเข้าใจในข้อมูลการขายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ และประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ

Sales Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Key Contents

 

 ความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย
          ภาพรวมความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย เพื่อเข้าใจในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการขายที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการขาย

 เป้าหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์การขาย
          ท่านจะได้เข้าใจภาพของการวิเคราะห์เป้าหมายและขอบเขตการขาย เพื่อกำหนดแผนการขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 การวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้า
          ท่านจะสามารถวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อนำข้อมูลของแต่ละกลุ่มลูกค้าให้เป็นกลยุทธ์และแผนงานในลำดับต่อไป

 การวิเคราะห์การขายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาด
          การวิเคราะห์การขายผลิตภัณฑ์จะให้ท่านเห็นมุมมองและข้อมูลของการขายในอดีต เพื่อนำมาพยากรณ์การขายผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาดได้ในอนาคต

 

 การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่างๆ
          ท่านจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างยอดขายให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำกำไรได้มากขึ้น ในธุรกิจของตน

 เทคนิคการประเมินผลและติดตามผลการขาย
          ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการประเมินผลและติดตามผลการขาย เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตน

 วิธีวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย
          ท่านจะได้วิธีวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจให้กับลูกค้า สร้างภาพพจน์ที่ดีกับบริษัท สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ผู้มุ่งหวังรายใหม่

 วิธีวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน
          ท่านจะได้ทราบถึงวิธีวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการขาย

Key Benefits

     

         

            1. ทำความเข้าใจภาพรวมในการวิเคราะห์การขาย


            2. รู้จักว่าข้อมูลการขายที่สำคัญมีอะไรบ้าง และจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร


            3. เรียนรู้ หลักคิด ทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย


            4. ได้เปิดมุมมองจากกรณีศึกษาต่าง ๆ จากที่อื่น เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์


            5. สามารถแปลงผลการวิเคราะห์การขาย สู่การทำแผน และกลยุทธ์การขาย การตลาดได้

 

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)