09:00 น. - 16:00 น.
20 พ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

 

 

"ตีแตก!!
กลยุทธ์การตลาดระดับเซียน"

           

           การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นทุกองค์กรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้สินค้าหรือการบริการขายได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร

           หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดหรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาด เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่

Formulating Marketing Strategies

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

Key Contents

ช่วงเช้า โดย อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ

 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด
          ท่านจะเรียนรู้คำถามที่พบบ่อยของนักการตลาดยุคใหม่ แนวโน้มการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
          • Marketers’ Frequently Asked Questions • What are the main trends in marketing?
          • Value-driven Marketing

 กระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาด
          ท่านจะทราบถึงมุมมองทางการตลาดแบบ B2B vs B2C วิธีการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอน ลักษณะการบริการที่โดดเด่นด้วยการใช้ (7’p’s.) เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน
           • B2B vs B2C Perspective • Total offering
           • Distinctive Characteristics of Services (7’p’s.)    

 กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
          ท่านจะเรียนรู้หลักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่า กระบวนการตลาดเชิงกลยุทธ์ กลไกทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

 กลยุทธ์การเพิ่มระดับความพึงพอใจ 
          ท่านจะเรียนรู้มาตรฐานกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารจัดการ การบริการ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการติดตาม และวัดความพึงพอใจของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
         • Tools for Tracking and Measuring Customer Satisfaction
            - Complaints and Suggestions - Customer Satisfaction Survey
            - Ghost shopping - Lost customer analysis

 กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่ 
          ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารจัดการฐานลูกค้า (Big Data) แนวทางในการรักษาลูกค้าเก่าให้คงอยู่อย่างยาวนาน เกิดการบอกต่อ และการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

 กรณีศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
          ท่านจะเข้าใจกลยุทธ์การตลาดโดยนำผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงนำกรณีศึกษาจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนมาเป็นตัวอย่างเพื่อการวางแผนทางการตลาดทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะยาว

ช่วงบ่าย โดย คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

 ตีแตก!! กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand
          ท่านจะเรียนรู้ Positioning ในการเป็นเจ้าของตำแหน่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไร และน่าเชื่อถือในใจลูกค้า รวมถึงขั้นตอนในการวาง Positioning อย่างมีประสิทธิภาพ

 ถอด!! บทเรียนเชิงกลยุทธ์จากกูรูด้านการตลาดของโลก
           ท่านจะได้รับเคล็ดลับกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองโลก จากกูรูหรือผู้เชี่ยวชาญการตลาด ที่จะทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับกระบวนการทำงานได้

 Update!! กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing)
           ท่านจะทราบถึงการวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือการสื่อสาร (Tools) ที่หลากหลาย การสร้าง Brand Positioning และแนวทางสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่

 กรณีศึกษาการทำตลาดเชิงกลยุทธ์
          ท่านจะได้เทคนิคการทำตลาดเชิงกลยุทธ์จากกรณีศึกษาของวิทยากรที่มาแชร์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาแผนการตลาดให้เหมาะสมกับองค์กร

Key Benefits

 

    1. สามารถวิเคราะห์การแข่งขันทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้

 

   2. สามารถวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้

 

   3. สามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆ ไปปรับใช้

       ในของธุรกิจของตนเองได้

 

   4. สามารถประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดเพื่อนำไปใช้กำหนด

        กลยุทธ์การตลาดของตนเองได้จริง

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)