09:00 น. - 16:00 น.
17 ธ.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

 

 "เรียนรู้เครื่องมือสำคัญ

ที่องค์กรยุคใหม่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร"

         

        จากหลักแนวคิดต่างๆ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างมากมาย สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริง ถึงวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะเลือกใช้หรือนำวิธีการต่างๆ เครื่องมือต่างๆ มาใช้จริง โดยประเมินได้ว่าเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมกับองค์กรของเรา ณ เวลานี้ และมีจุดดีหรือมีข้อควรระวังอย่างไร เมื่อนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ เพราะหลักคิดสำคัญอยู่ที่เราต้องเลือกใช้ให้เป็นมิใช่ทำทุกอย่างหรือทำไปตามกระแส รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการวัดและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว

Strategic HRD Tools

หลักสูตรฝึกอบรม : เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Key Contents

 

• บทบาท ขอบเขต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ของ HRD (Roles, Functions and Expected

Outcome of HRD)

      เข้าใจและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ขอบเขต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ของ HRD ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

• Key Change : ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่ส่งผลกระทบ

ต่อองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

     เข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง Big Data และ Climate Change

 

• Key Challenge : ประเด็นความท้าทายของการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

     เข้าใจประเด็นความท้าทายของการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น นับตั้งแต่การปรับรูปแบบและวิธีการทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์จากยุค 1.0 จนถึง 4.0 ในทุกแง่มุมของงาน HRD

 

 

• HRD Challenge : ประเด็นความท้าทายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุยษ์ขององค์กร

     ทราบและเข้าใจประเด็นความท้าทายด้านการพัฒนาคนในองค์กรในทุกๆ แง่มุม ไม่ว่าจะแป็น ความพร้อมในด้านการทำงาน ทักษะในการเรียนรู้ที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้ ทักษะด้ำนเทคนิค ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

• หลักคิด เทคนิคต่างๆ ของการนำ HRD Tools ไปปฏิบัติ 

     เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือต่างๆไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

       - HRD Training Assessment

       - HRD Design Program

       - Talent Management & Executive Success Development Program

       - Leadership Development Program

       - Coaching & Mentoring Program

       - Employee Engagement Program

       - Culture and Design Program

Key Benefits

 

      

          1. เพื่อให้ทราบถึงเครื่องมือต่างๆ ในการใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์


          2. สามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ของแต่ละเครื่องมือ รวมถึงจุดแข็งจุดอ่อนในเครื่องมือ

              ต่างๆและสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในองค์กรของตน


         3. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)