09:00 น. - 16:00 น.
9 ต.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

"คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล

นำไปสู่การวางแผนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับองค์กร"

       

            การจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีศักยภาพการแข่งขันที่เหนือคู่แข่ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาคือการพัฒนาคนในองค์กรให้คิดอย่างเป็นระบบ เพราะการคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ที่สาเหตุตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล และวางแผนได้ครบถ้วนซึ่งเท่ากับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับองค์กรได้ดย่างต่อเนื่อง

           นอกจากนี้การคิดอย่างเป็นระบบ ช่วยขจัดปัญหาความซับซ้อนของงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่านใดสามารถใช้กระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบได้ดี ผลงานย่อมออกมาต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนั่นเอง

           ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นเพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความคิดเป็นระบบใน 3 กระบวนการหลักคือกระบวนการแก้ไขปัญหา กระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการวางแผนผ่านกรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบของผู้เข้าอบรม

Systems Thinking & Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรม : การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ

Key Contents

 ความสำคัญและประโยชน์ของความคิดเป็นระบบ

 3 ระบบงานสำคัญยิ่งในการบริหารและปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วางแผน)

 กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

       - 6 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

       - เครื่องมือที่น่าสนใจในการแก้ไขปัญหา

         ODF. Brain Stroming, Kawakita Jiro, Poka Yoke

  กิจกรรมกลุ่ม: กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

  กิจกรรมกลุ่ม: ประยุกต์การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบกับงานจริง

 กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA

      - การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ

      - การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ

      - การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการตัดสินใจ

      - กิจกรรมกลุ่ม: กรณีศึกษาการตัดสินใจ

  การประชุมวางแผนอย่างเป็นระบบด้วย 6 มุมมอง

      - อะไรคือ 6 มุมมองสำคัญของการคิดเป็นระบบ

      - สาธิตการใช้วางแผนอย่างเป็นระบบ

      - กิจกรรมกลุ่ม: ฝึกทักษะการวางแผนอย่างเป็นระบบ

      - กิจกรรมปิด

Key Benefits

   

     1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจที่เป็นมาตรฐาน

       2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและการหาทางเลือกต่างๆ

     3. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ การแยกแยะ การจัดระเบียบข้อมูลและ

         การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลอันนำไปสู่ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุ

         ของปัญหาความยุ่งยากต่างๆได้

     4. เพื่อสนับสนุนให้มีการหาหลักเกณฑ์ในหารดำเนินงานจนสามารถนำไปปรับใช้ในการ

         เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)