09:00 น. - 16:00 น.
26 - 27 พ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

 

 

 

 

"สุดยอดแผนการตลาดแบบไม่ธรรมดา

และการสร้างแผนการตลาด

อย่างสร้างสรรค์"

       

       

       หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและจะทำให้ท่านปรับเปลี่ยนแนวคิด จากการทำแผนการตลาดแบบธรรมดาสู่แนวทางการทำการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน สู่ความสำเร็จเหนือกว่าคู่แข่ง เปิดมุมมองและกรณีศึกษาแนวทางการเขียนแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคนี้ ซึ่งท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของท่านได้จริง

Strategic Marketing Planning

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

Key Contents

• การวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ปี 2019-2020

• ความสำคัญของการวางแผนการตลาด และองค์ประกอบ

   ของแผนงานการตลาด

• การกำหนดขอบเขตตลาด และเข้าใจองค์ประกอบของตลาด

• การวิเคราะห์ทางการตลาด: วิเคราะห์อย่างไรให้รู้แจ้งเห็นจริง

   - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด

   - การวิเคราะห์ลูกค้า

   - การวิเคราะห์คู่แข่ง

   - การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค (SWOT Analysis)

• Workshop: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาใช้

   ในการวางแผนกลยุทธ์

• กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด และการเลือกลูกค้าเป้าหมาย

• การกำหนดเป้าหมายทางการตลาด

   - Workshop การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดทางการตลาด

• การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และทางเลือกเชิงกลยุทธ์

   พร้อมตัวอย่าง และกรณีศึกษา

   - กลยุทธ์การแข่งขัน

   - Blue Ocean Strategies

   - Product Mix and Brand Strategies

   - Pricing Strategies

   - Design Customer Touch Points

   - Workshop: การกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์

• การนำเสนอแผนทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ของผู้เข้าอบรม

   พร้อมให้ ความเห็นโดยวิทยากร

• การพัฒนาแผนปฏิบัติการทางการตลาด

   - Workshop: แผนปฎิบัติการทางการตลาด

Key Benefits

   

 

        1. จัดทำแผนการตลาดและอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเขียนแผนการตลาด

            ได้อย่างครบถ้วน


        2. เปิดแนวทางสร้างสรรค์แผน แบบ Strategic Marketing Plan


        3. เข้าใจ Model ต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อใช้ในแผนการตลาด

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

14,220.00 15,215.40 426.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

14,900.00 15,943.00 447.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)