09:00 น. - 16:00 น.
24 มิ.ย. 2563

** Registration 8.00 น.

 

 

“คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยวิธีคิดแบบ

Critical Thinking และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ”

           

              "การตัดสินใจ"เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์กร บางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกใหม่ๆในทางออกของปัญหานั้นๆและส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

           หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีคิดแบบต่างๆ และรูปแบบของกรอบการตัดสินใจ เข้าใจถึงหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

Critical Thinking and Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรม : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

Key Contents

 

5 thinking: Critical, Logical, Lateral, Creative, and Strategic

   (5 ระบบคิด : วิพากษ์ ตรรกะ นอกทาง สร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์)

♟ 3 Framings of the issue

   (3 รูปแบบการวางกรอบปัญหาเพื่อการตัดสินใจ)

6 Critical thinking process

Situation Analysis: Risk Taking or Risk Averse

   (การวิเคราะห์สถานการณ์ : สถานการณ์ที่สูญเสีย เสียเปรียบ หรือสถานการณ์ได้เปรียบ

    ทำให้รับความเสี่ยงไม่เท่ากัน)

 Biasness รู้จักกับการลำเอียง/การเข้าข้างตนเอง

   (การลำเอียงที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์และแนวทางการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อไม่เกิดการลำเอียง)

Fact/Data, Opinion, Potential Problem

   (ความแตกต่างระหว่าง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิด และ ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต)

Decision Outcome

   (ผลการตัดสินใจ ผลกระทบจากการตัดสินใจ)

Key Benefits

    

      1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์

         และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขที่ถูกต้องและรวดเร็ว

 

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงระบบความคิด

         และกระบวนการในการตัดสินใจ

 

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดเชิงวิพากษ์ และสามารถสร้างทางเลือกใหม่ๆ

         ในการแก้ไขปัญหาได้

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)