09:30 น. - 16:00 น.
24 ก.พ. 2564

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"ผู้นำจัดการกับสิ่งที่มองไม่เห็น

ผู้จัดการจัดการกับสิ่งที่มองเห็น"

          ยุคปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกองค์กรต่างคิดกลยุทธ์ในการบริหารงานการบริหารคน ซึ่งบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน "ฐานะหัวหน้างานยุคใหม่" จำเป็นที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น สามารถปรับตัว มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการงานและทีมงาน มีศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ และมีเครื่องมือเชิงจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานได้ดำเนินงานอย่างมีความสุขที่แท้จริง


          โปรแกรมการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่นี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงบทบาท ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจนแก่ทีมงาน รวมถึงการนำจิตวิทยาการบริหารมาสร้างแรงจูงใจทีมงานนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป
         

Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

Key Contents

♟ ข้อคิดด้านการบริหารจัดการงานยุคใหม่ Management 4.0
          ท่านจะได้รับข้อคิดในการบริหารจัดการหลากหลายมิติ ซึ่งหัวหน้างานที่ดีต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นได้

♟ คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี และการเสริมสร้างภาวะผู้นำ
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่มีผลต่อหัวหน้างาน ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่
                    • ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน พนักงานและผลงาน
                    • ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน
                    • หน้าที่และคุณลักษณะสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

♟ ทักษะสำคัญ 4 ประการของหัวหน้างานในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่ทีมงาน
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน เพื่อเกิดทักษะการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่ดี
                    • ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน
                    • ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
                    • ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                    • ทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน

♟ เทคนิคการตั้งเป้าหมาย และการกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model
          ท่านจะได้รับเทคนิคการบริหารงาน บริหารคน โดยวิธีการตั้งเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model ให้ตอบโจทย์งาน และองค์กรอย่างมีคุณค่า

♟ เครื่องมือ W A P สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ 
          ท่านจะได้รับเครื่องมือที่มีชื่อว่า W A P ไปปรับใช้กับการทำงาน การบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย W (What/When/Why/How) เป็นตัวช่วยในการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น A (Active Listening) เป็นตัวช่วยในการฟังอย่างมีเหตุมีผลเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน P (Powerful Questioning) เป็นตัวช่วยในการฝึกตั้งคำถามกับทีมงานให้เกิดการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น 
                    • เทคนิคการสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยหลัก What/When/Why/How 
                    • เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Active Listening) 
                    • เทคนิคการตั้งคำถามอันทรงพลัง (Powerful Questioning)

♟ แนวทางการให้ Feedback อย่างมืออาชีพ 
          ท่านจะได้แนวทางมาตรฐานการให้ Feedback กับลูกน้องหรือทีมงาน ทำให้ผลการ Feedback เป็นไปตามความคาดหวัง ตรงประเด็น และที่สำคัญผู้รับสารมีความรู้สึกที่ดีอีกด้วย

♟ Role Play : Who am I? 
          ท่านจะได้ฝึกบทบาทสมมติที่ดึงตัวตนของตนเองออกมาสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

♟ ศิลปะการบริหารคนที่หลากหลายสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน เข้าใจสไตล์ลูกน้องและวิธีที่จะพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์ การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน
                    • ค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน
                    • เข้าใจสไตล์ลูกน้องและวิธีที่จะพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์
                    • การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม
                    • กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Key Benefits

       

           1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

 

        2. เรียนรู้ถึงศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการ ศิลปะการนำองค์กรศิลปะ

            การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 

        3. สามารถเข้าใจเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร

            และการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ


        4. สามารถนำเครื่องมือหัวหน้างานยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ตรงตาม

            เป้าหมายขององค์กรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing