09:00 น. - 16:00 น.
15 ก.ค. 2563

** Registration 8.00 น.

 

 

"ปรับรูปแบบการบริหารโครงการที่รวดเร็ว

คล่องตัวและใช้ทรัพยากรต้นทุน

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Lean + Agile"

         

          เข้าสู่การสร้างนวัตกรรมของธุรกิจและกระบวนการ โดยการปรับใช้ Leagile (Lean + Agile) ในการตอบสนองต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำงานน้อยให้ได้มากและทำงานง่ายๆ นั้นทำอย่างไร? ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อมอบสิ่งที่ใช่ ให้ลูกค้าได้รับคุณค่าที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว (Deliver Value Early)

Leagile (Lean + Agile) Management

Leagile (Lean + Agile) Management

Key Contents

♟ ความสำคัญในการปรับกระบวนทัศน์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตอบสนอง ลูกค้าในอนาคต (Paradigm Shift)

    People, Process & Technology

♟ ค้นหาจุดกำเนิดคุณค่าใหม่โดยการ สร้างนวัตกรรมของธุรกิจ และกระบวนการ

    (Product & Process Innovation)

♟ อะไรคือ Leagile ?

♟ Lean Management VS Agile Management

♟ ปรับใช้ Leagile เข้าสู่การสร้างนวัตกรรม ของธุรกิจและกระบวนการ

    • การตอบสนองความไม่แน่นอน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

    • ทำน้อยให้ได้มาก

    • ส่งมอบสิ่งที่ใช่ (Right Product) ให้ลูกค้าได้รับคุณค่า

    • ทำงานแบบง่ายๆ โง่ๆ (Keep it Simple Stupid : KISS)

♟ ปัจจัยคน (Human Factors)

♟ Workshop : Leagile canvas (R) ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยนำสู่การเปลี่ยนแปลงที่มอบ

    คุณค่าอย่างรวดเร็ว (Deliver Value Early)

Key Benefits

 

        1. เรียนรู้แนวคิด การประยุกต์ใช้และปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลัก

            การจัดการแบบ Leagile เพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่มความคล่องตัว

        2. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อตอบสนองความคาดหวัง

            ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมหาศาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

        3. เรียนรู้เครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ด้วยวิธีการแบบสมัยใหม่ ลดความสูญเปล่า

            ให้มากที่สุด เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 105.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 117.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)