09:00 น. - 16:00 น.
23 ก.ค. 2563

** Registration 8.00 น.

 

สู่ความสำเร็จในงานขายที่แท้จริง

ด้วยแนวทางบริหารการขายใหม่ๆ

ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

           

      การเปลี่ยนจากวิถีขายแบบเดิมที่เน้นการขายสินค้าก่อน สู่การค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ ก่อนจะนำเสนอ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าตลอดจนวิธีเสนอขายที่ลูกค้าจะไม่ปฏิเสธเรา

 

Sales Management to Keep Key Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดการการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้า

Key Contents

♟ Sales Management for Key Account 

    การบริหารการขายสำหรับลูกค้ารายหลัก

    ช่วงเช้า : คุณสุลีพร ราชพลสิทธิ์

      • ความเข้าใจในธุรกิจ พฤติกรรม ทัศนคติของผู้บริโภค และลูกค้ารายหลักของบริษัท

      • การวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้ารายหลัก

         (Key Account Customer Business Analysis)

      • เทคนิคการหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

         (How to Finding Customer needs)

      • หลักการวางแผนการขายสำหรับลูกค้ารายหลัก

      • กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสำหรับลูกค้ารายหลัก

      • เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้ารายหลัก

        (Negotiation Technique for Key Account Customer)

      • Best Practices เคล็ดลับมุ่งพิชิตลูกค้ารายหลักให้ประสบความสำเร็จ

    

♟ Strategic Key Customer Winback 

    การช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืนอย่างมีกลยุทธ์

    ช่วงบ่าย : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

      • การบริหารลูกค้าแบบ Customer Pyramid

      • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง CRM กับการช่วงชิงลูกค้ากลับคืน

      • ทำไมต้องช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน และทำไมธุรกิจจึงไม่ค่อยสนใจการสูญเสียลูกค้าของตน 

         ซึ่งต้นทุนของการสูญเสียลูกค้ามากกว่าที่คุณคิดแล้วเราได้อะไรจากการ Winback

       สูตร ARW ในการช่วงชิงลูกค้ากลับคืน

      • การวิเคราะห์ Big Three Analysis และการวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้าทั้ง 6 ประเภท 

      • การทำให้ลูกค้าจากไป ทั้งที่ท่านไม่ทราบและไม่ตั้งใจ การปฏิบัติการเพื่อช่วงชิง

        ลูกค้าคนสำคัญกลับคืน

       กลยุทธ์การสร้าง Loyalty ให้ธุรกิจของท่าน

      • ผู้บริหารจะมีส่วนในการสร้าง พัฒนาและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ได้อย่างไร

      • การสร้างมาตรฐานการบริหารงานบริการ และวงจร Customer Care

Key Benefits

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)