09:00 น. - 16:00 น.
12 มี.ค. 2563

** Registration 8.00 น.

 

 

"ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

เมื่อลูกค้าของคุณอยู่บนโลกดิจิทัล

มา Update! กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด

ให้โดนใจ Customer 5.0 กันดีกว่า"

         

 

            โลกการตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการเชื่อมโยงทั้ง Online และ Offline เข้าด้วยกัน และจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงลูกค้าในทุกมิติ ด้วยเหตุผลนี้หลายธุรกิจจึงต้องมีเส้นทางหรือวิธีการสื่อสารทางการตลาดผ่านหลากหลายช่องทางโดยที่แต่ละช่องทางต้องเหมาะสมกับสินค้า วิธีการนำเครื่องมือทางการตลาดยุคใหม่มาใช้ออกแบบกระบวนการทางการตลาด รวมถึงวิธีสร้าง Content Marketing เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ซื้อซ้ำ บอกต่อ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

The New Way of Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีใหม่การตลาด

Key Contents

♟ The New Way of Marketing Communication 

    วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด

    ช่วงเช้า : คุณวิกรานต์ มงคลจันทร์

      เรียนรู้ถึงแนวทางการสื่อสารทางการตลาด และอะไรคือการสื่อสารทางการตลาด

   แบบครบวงจร  การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนการ

   ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

      • กลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดยุคใหม่แบบครบวงจรในยุคดิจิทัล

      • เคล็ดลับของการเข้าถึง Consumer Media และ Online Community

      • Content Marketing Approach

      • ค้นหา Influencer และ Social Network ที่ตอบสนองลูกค้ายุคใหม่

      • การออกแบบการสื่อสารทางการตลาดด้วยเครื่องมือใหม่

      • แนวทางการปฏิบัติเพื่อสื่อสารทางการตลาดด้วยเครื่องมือใหม่

        

♟Modern Marketing Strategy for New Generation

   กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

   ช่วงบ่าย : คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

     วิธีการหาความต้องการของลูกค้าและเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรม

  และกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าพร้อมทั้งการนำข้อมูลและความรู้ต่างๆ

  นั้นมาใช้ประโยชน์ทางการตลาดได้อย่างเต็มที่

       เข้าใจแนวโน้มพฤติกรรม ทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดยุคใหม่รวมถึง

      กระบวนการคิดและตัดสินใจของลูกค้า

       บทบาทที่เปลี่ยนไปของนักการตลาด เมื่อลูกค้าฟังกันเองมากกว่า

        เจ้าของสินค้าบนโลกออนไลน์

       กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและเพิ่มยอดขาย

       กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบน Social Network

         เพื่อสร้างกำไรระยะยาวบนโลกดิจิทัล

Key Benefits

 

       1. เพื่อเรียนรู้ถึงแนวคิด แนวทางการสื่อสารการตลาดยุคใหม่ ทั้งแนวคิด

           Marketing 5.0 พฤติกรรมของลูกค้าไปสู่การซื้อแบรนด์


       2. เพื่อเรียนรู้รูปแบบของสื่อยุคใหม่ Consumer Media

           และ Online Community เพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าให้กับธุรกิจ


      3. เพื่อเรียนรู้การสร้าง Content Marketing วิเคราะห์ Influencer

          และ Social Network รวมถึงการออกแบบและการลงมือทำ

          การสื่อสารการตลาดด้วยวิถีใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสูงสุด


      4. เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติในการทำธุรกิจ

          และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)