09:00 น. - 16:00 น.
9 มิ.ย. 2563

** Registration 8.00 น.

 

"วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ 

ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหาร

โครงการมืออาชีพ"

 

     หลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักบริหารโครงการ 

ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่มุ่งความเข้าใจหลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผล

ทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงาน

ปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการ

เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด

Effective Project Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

Key Contents

♟แนะนำเกี่ยวกับ Project Management ทั้งประโยชน์ที่ได้รับ

   และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

♟การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส

   • การเริ่มโครงการ (Project Definition)

   • การวางแผนโครงการ (Project Planning)

   • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)

   • การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)

   • การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)

♟การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะประสบความสำเร็จ

    หรือล้มเหลวโดยสามารถวัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน

   • เวลา , ขอบเขต , งบประมาณค่าใช้จ่าย

♟เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)

♟การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)

♟การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ

ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคของ PERT และ CPM ตลอดจนการติดตามงาน

   ทั้งในด้านเวลาและงบประมาณไปพร้อมๆกัน PERT/COST

♟การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยงการหาน้ำหนัก

   ของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN)

   และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)

♟สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

Key Benefits

   

     1. เรียนรู้แนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ

     2. เข้าใจการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลด้วยหลัก 5 Phase อย่างเป็นขั้นตอน

     3. สามารถกำหนดโครงการ กำหนดเป้าหมาย และวางแผนโครงการได้อย่างเหมาะสม

     4. สามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนดและจัดขั้นตอนในการบริหารโครงการ

         บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     5. สามารถบริหารต้นทุนของโครงการและนำเครื่องมือบริหารโครงการ

         มาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)