10:00 น. - 12:00 น.
27 พ.ค. 2563

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"New Normal ได้กดดันให้เกิดงานใหม่

ในองค์กรมากมาย เรียนรู้เทคนิคการสร้าง

Process ใหม่ที่เปี่ยมประสิทธิผล!"

     

    ภายใต้ New Normal เราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่า ในองค์กรเราได้เกิดงานใหม่ กระบวนการใหม่ขึ้นอย่างมากมาย อาทิเช่น ร้านอาหารก็เกิดงานและกระบวนการที่จะต้อง Delivery นำส่งอาหารถึงมือลูกค้า หรือในธุรกิจต่างๆ ก็เกิดงานและกระบวนการผ่านดิจิตอลมากมาย ส่วนโรงงานหรือการผลิตก็เกิดงานและกระบวนการที่ต้องใช้เครื่องจักรและหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ คำถามที่สำคัญเราจะสร้างงานและกระบวนการใหม่ (New Process) นี้ อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและคุณค่าได้อย่างไร?

    เรียนรู้หลักการในการสร้าง New Process นี้ไปพร้อมๆ กันกับ รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

Creating New Process in New Normal

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการสร้างกระบวนการใหม่เพื่อรับ New Normal

Key Contents

Process Definition ความหมายของกระบวนการ

Process Design การออกแบบกระบวนการ ในรูปแบบต่างๆ

Process Recovery/Resilient

   • Finding the Constrain

      การค้นหาข้อจำกัดของการทำงานภายใต้สถานะการณ์ไม่ปรกติ

   • Flow & Process Improvement and Constrain Reduction

      การค้นหาข้อจำกัด (Constrain) ของระบบเพื่อพัฒนาการไหลของงาน

      และกระบวนงาน การขจัดข้อจำกัดของการทำงานภายใต้สถานะการณ์ไม่ปรกติ

  • Technology Implementing and Case study

     การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและช่วยทำให้เกิดความต่อเนื่องของงาน

♟Process Design for New Normal

   • Finding New System or New Journey in New Normal

      ค้นหาว่าอะไรคือ ขั้นตอนใหม่ หรือระบบใหม่ ใน New Normal

   • แนวทางการสร้างกระบวนการใหม่ Step to create Process Mapping

   • การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า

     (Flow of Work and Value Stream)

   • การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยว

      เพื่อให้ระบบเกิดความกระชับ (Single Minute Exchange of Customer (SMEC)

 

Key Benefits

 

      1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการออกแบบและการปรับเปลี่ยน

          ระบบงานและกระบวนงานภายใต้สถานะการณ์ที่ไม่แน่นอน

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การนำเครื่องมือไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆขององค์กร

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

1,350.00 1,444.50 40.50

ค่าธรรมเนียมปกติ

1,500.00 1,605.00 45.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing