09:30 น. - 12:00 น.
30 มิ.ย. 2563

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 

“การปรับใช้แนวคิด BCP เพื่อออกแบบงานบริการ

ระบบงาน ให้เกิดผลธุรกิจยั่งยืนที่แท้จริง”

     

      งานบริการและระบบงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ในองค์การ มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ในการส่งมอบ คุณค่าให้กับ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ โดยงานบริการและระบบงาน รวมถึง กระบวนงานได้ถูกออกแบบและใช้งานภายใต้การดำเนินธุรกิจขององค์กรภายใต้สถานะการณ์ปรกติ มาอย่างยาวนาน เพียงแต่สถานการณ์ในความไม่แน่นอน และความผันผวน รวมถึงความไม่ปรกติของสถานการณ์โลกระบาด ทำให้องค์การ สูญเสีย งานบริการ ที่จำเป็นและสำคัญกับลูกค้าขององค์การ การ ฟื้นฟู (Recovery) งานบริการ เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินการต่อได้ภายใต้สถานการณ์ไม่ปรกติ จึงมีความสำคัญและจำเป็น

Business Continuity Plan for Recovery

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การปรับใช้แนวคิด BCP เพื่อให้เกิดผลธุรกิจยั่งยืน

Key Contents

♟ ความหมายของการฟื้นฟูงานบริการ (Service Recovery)

♟ แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) ภายใต้สถานะการณ์ไม่ปรกติ

♟ การออกแบบการฟื้นฟูคุณค่าที่ส่งมอบในรูปแบบต่างๆ (Value Recovery)

♟ การค้นหาข้อจำกัด (Constrain) ของการทำงานภายใต้สถานะการณ์ไม่ปรกติ

♟ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและช่วยทำให้เกิด

    ความต่อเนื่องของงาน (Technology Implementing and Case Study)

Key Benefits

 

 

 1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการออกแบบและ

     การปรับเปลี่ยนงานบริการและระบบงาน กระบวนงานภายใต้สถานะการณ์ที่ไม่ปรกติ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การนำเครื่องมือไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์การ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

1,350.00 1,444.50 40.50

ค่าธรรมเนียมปกติ

1,500.00 1,605.00 45.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing