09:00 น. - 16:00 น.
14 ก.ค. 2564

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 

"จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ  และศิลปะการนำเสนอ

สู่ความสำเร็จ"

 

เคล็ดลับ! การโน้มน้าวใจให้สำเร็จ ด้วยศิลปะและเทคนิคการนำเสนอ ทั้งผ่านการรับรู้และเข้าใจมุมมองต่าง ๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับ เข้าใจสไตล์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์การนำเสนอ เพื่อการโน้มน้าวใจที่นำไปสู่ทุกๆ ความสำเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานทุกตำเเหน่งในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าทีม พนักงานขาย นักการตลาด วิศวกร ฝ่ายบุคคล และผู้ที่สนใจ

The Art for Convincing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการโน้มน้าวใจ

Key Contents

        ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์การสื่อสารผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับเพื่อการควบคุมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เข้าใจสไตส์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์สำหรับการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และการจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

♟ หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ

       กระบวนการโน้มน้าวใจอาจจะไม่ใช่เพียงผู้พูดได้พูดในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารแต่มีความจำเป็นต้องฝึกทักษะการฟังเพื่อเห็นความต้องการของผู้ฟังแล้วนำมาสร้างจุดสมดุลระหว่างกัน

♟ กระบวนการโน้มน้าวในการนำเสนอด้วยหลัก 5 Cannons

       ห้าขั้นตอนคลาสสิคที่สามารถทำให้เราเตรียมเนื้อหาและวิธีการในการโน้มน้าวใจได้อย่างมีระบบ

♟ กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอเพื่อการโน้มน้าวใจ

       เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะทำให้คนโน้มน้าวใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ เชื่อมโยงจากทฤษฎีและวิถีชีวิตสู่การปฏิบัติได้จริง

♟ เทคนิคการสร้างสายสัมพันธ์อันดีเพื่อนำไปสู่การโน้มน้าวใจ

       ในทุกการสื่อสารความสัมพันธ์ถือเป็นรากฐานที่สำคัญ บางครั้งการโน้มน้าวใจจึงจำเป็นต้องการศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเสียก่อน

Key Benefits

  • ได้รับความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน
  • เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน
  • เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน
  • เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสารอย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ
  • สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจและจูงใจคนให้เกิดประโยชน์ ต่องานได้อย่างเต็มที่

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing