09:00 น. - 16:00 น.
28 ต.ค. 2564

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"เคล็ดลับศาสตร์แห่งการสร้างและเล่าเรื่อง

Storytelling แบบมืออาชีพ"

 

คุณเคยไหม? ทำไมพูดแล้วคนไม่อยากฟัง เล่าไปเล่ามาหลงประเด็นจบเรื่องไม่ลง...

หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ชวนติดตามทั้งในรูปแบบ Informative Story และ Persuasive Story และหัวข้อสำคัญอย่าง โครงสร้างของเรื่องราว และการสร้างเรื่อง การประยุกต์นำศาสตร์ด้านการเล่าเรื่องเพื่อมาใช้ในการสร้างอิทธิพลกับผู้ฟังในมิติต่าง ๆ รวมทั้งตัดสินใจเลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การถ่ายทอดเนื้อหา ไปจนถึงกรณีศึกษาและเทคนิค ที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าเราจะสามารถทำอย่างไรให้เรื่องที่เล่าส่งถึงและสามารถทำให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ เพื่อทำให้การพูดในที่สาธารณะ การขาย การเจรจา หรือการนำเสนอประสบความสำเร็จ

The Secret of Storytelling

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการสร้าง Storytelling แบบมืออาชีพ

Key Contents

♟องค์ประกอบของเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง Story Elements and Storytelling Engagement การสร้างภาพในหัวและการจัด Flow ของความคิดของผู้พูดให้มีระบบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนจากสถานการณ์การสื่อสารจำลอง ฝึกการใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องและโครงสร้างการสื่อสารเชิงภาพเพื่อการสื่อสาร


♟การออกแบบเนื้อหาสาร การออกแบบข้อความที่ชวนให้สนใจ

การออกแบบความคิด การวางแผนความคิด การย้ายความคิดมาสู่การออกแบบเนื้อหา


♟การสื่อสารความคิดและการลำดับความคิดเชิงภาพ Flow of thought และ Visual Thinking รวมทั้งลำดับขั้นตอนในการนำเสนอความคิด ด้วยกลยุทธ์ 5 cannons เพื่อการพูดในที่สาธารณะ เน้นการวางแผนเป็นขั้นตอนในการพูดเพื่อโน้มน้าวและเสนอประเด็นให้แก่ผู้ฟังจำนวนมากได้เข้าใจชัดเจน

ระบบความคิด การคิดเป็นภาพ และการนำเสนอภาพความคิด

- ฝึกการจัดลำดับความคิด สรุปความคิดและนำเสนอความคิดด้วยเทคนิค การคิดเห็นเป็นภาพ Visual Thinking

 

ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง กลยุทธ์ 5 cannons เพื่อการพูดและสื่อสารในที่สาธารณะ

- หลักคิดในการวางโครงการเล่าเรื่องแบบคลาสสิค ด้วย 5 Cannons

- หลักการออกแบบเรื่องเล่า

- การสร้างเรื่องโดยใช้ Quest Model

Key Benefits

 

        1. เข้าใจองค์ประกอบความสำคัญของเรื่องเล่าในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร และได้เทคนิค

          การเล่าเรื่องไปใช้ในการสื่อสารและการนำเสนอต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้

      2. เข้าใจหลักและขั้นตอนออกแบบเรื่องเล่า การพูดและนำเสนอในที่สาธารณะรวมทั้ง

          การจัดการระบบความคิดก่อนการถ่ายทอดยังผู้รับสาร

      3. สามารถวางแผนการสร้างเนื้อหา การออกแบบวิธีการถ่ายทอดและการสอนโดยอาศัย

          การสื่อสารได้เหมาะสมน่าสนใจ

      4. ได้ฝึกปฏิบัติด้านใช้เรื่องเล่าในการสื่อสารตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

          และสอดคล้องกับผู้ฟังแต่ละลักษณะได้

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing