09:00 น. - 16:00 น.
17 พ.ย. 2564

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

"ลดความสูญเปล่า ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น สร้างไอเดียใหม่ ๆ ผ่านการทำ Lean ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างให้มีคุณค่ามากที่สุด"

           เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบันขององค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกบริษัทฯ เช่น การชะลอตัวของการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและน้ำมันเชื้อเพลิง ความผันผวนทางภาคการเงินของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายและกฎระเบียบจากภาครัฐ อีกทั้งปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างบริษัทและองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล และการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจากตัวบุคลากรภายในบริษัทเอง คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการในบริษัท ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งต้องสัมพันธ์กับต้นทุนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสม ลดความสูญเสียลงไปให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่บริษัทที่ยั่งยืน สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เน้นไปที่ธุรกิจลอจิสติกส์ โดยเน้นไปที่ 3 เรื่องหลักคือ “ต้องง่ายกว่าเดิม ดีกว่าเดิม และต้นทุนดีกว่าเดิม”
 
           หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Lean Management สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ผ่านแผนงาน และการให้คำแนะนำของวิทยากร ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

 

 

Lean Thinking & Business Waste Reduction

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ

Key Contents

♟ ภาพรวมเกี่ยวกับ Lean Management System

 • แนวคิดต่างๆ ในการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นระบบ Push/ ระบบ Pull ผ่านกรณีศึกษา และ Workshop
 • เข้าใจตัวเอง บทบาทหน้าที่ ที่มีต่อผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพในการทำ Lean ไม่ไห้ติดกับดักทางความคิด

♟ ภาพรวมของ Lean ที่เชื่อมโยงกับต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร

 • อธิบายให้เข้าใจถึงภาพรวมของต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเน้นไปที่ต้นทุนต่างๆ รวมถึงต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นในฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  (ไม่เน้นฝ่ายผลิต) โดยอาศัยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย ที่เคยทำงานด้านลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และที่ปรึกษาในองค์กรชั้นนำ
 • จัดทำความเข้าใจถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น

♟ ความสูญเสีย 7 ประการ/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)

 • อธิบายการวิธีการ เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม เช่น TIMWOOD, MUDA, MURA, MURI และ POKA YOKE เพื่อให้สามารถเพิ่ม KPI ในการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น
 • การทำ Lean เพิ่มประสิทธิภาพงานให้สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม ตัดสิ่งต่างๆ ที่ไม่จำเป็นที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้

 

 

♟ แนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อให้การทำ Lean เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ ด้วย QC 7 tools
 • การทำวิเคราะห์จริง เพื่อนำมาใช้ในการทำ Lean ให้เกิดประสิทธิผล โดยเน้นไปทางอุตสาหกรรมลอจิสติกส์

♟ แนวคิด Lean Sigma – DMAIC Phase

 • แนวคิดการทำ Lean Project ตามแนวคิด DMAIC Phase ให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติเป็นขั้นตอน สามารถทำ Lean ได้จริง
 • การทำ DMAIC Phase พร้อมกรณีศึกษาบริษัทชั้นนำ

♟ แนวคิดในการทำให้บริษัทเป็น Lean เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

 • แนวคิดที่จะปรับให้บุคคลากรทุกคนของบริษัท สามารถนำ Lean ไปใช้โดยฝังให้ Lean เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในแนวทางของ Continuous Improvement ผ่านกรณีศึกษา ผ่านแนวคิด ที่เรียบง่าย แต่บรรลุผลเร็ว อาทิ Suggestion System และ QCC Group
 • การทำ Suggestion System

Key Benefits

   1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำเทคนิค ในการนำ Lean มาใช้ให้ลดความสูญเปล่า และ         ปรับปรุงกระบวนการทำได้ ลดต้นทุนได้

   2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำเอาแนวทางปรับปรุง มาประยุกต์ใช้ และสามารถทำ               ได้จริงในบริษัท

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing