09:00 น. - 16:00 น.
22 มิ.ย. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"สร้างพลังแห่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์
เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ"

          พลังของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างานเพราะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน
          ดังนั้น หลักสูตร "Communication Power for Manager" นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคนและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารที่ดีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน และบริหารงาน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการสื่อสารและบริหารที่แตกต่างกันไป การที่จะดูแลทีมงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

Communication Power for Manager

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ

Key Contents

 

 ♟ การสื่อสารแบบมีภาวะผู้นำ (Communication in Leadership Style)

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการสื่อสารในแบบมีภาวะผู้นำต้องมีทักษะแบบไหนบ้าง ? ซึ่งผู้นำควรสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจอย่างมากที่สุด การสื่อสารเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ยิ่งใช้บ่อยทักษะการสื่อสารยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

 

 ♟ แนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ (Friendly and Creative Atmosphere in Workplace)

          ท่านจะได้ทราบถึงแนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ ซึ่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์เป็นการสื่อสารที่เป็นไปในทิศทางบวกในการพูดคุย เพื่อส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกที่ดีของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูด เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนั้น ๆ

 

 ♟ เทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจทีมงาน (Communication for Motivation and Convincing)

          ท่านจะได้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในสื่อสารเพื่อจูงใจ โน้มน้าวใจทีมงานให้รู้สึกเต็มใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ

 

 ♟ จิตวิทยาการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ (Human Relationship)

          ท่านจะได้เรียนรู้หลักการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างทัศนคติในเชิงบวกกับทีมงาน เพื่อทำให้ทีมงานสร้างผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 ♟ พลังของการฟังและการถาม เพื่อเข้าใจลูกน้องและทีมงาน (The Power of Questions and Deep Listening)

          ท่านจะได้เข้าใจ ทราบถึงและเทคนิคการสร้างพลังของการฟังและการถามมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจลูกน้องและทีมงานกว่าที่เคยเป็นมา

 

 ♟ ทักษะในการสื่อสาร เพื่อนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน

         ท่านจะได้เรียนรู้ถึงทักษะการสื่อสารในแบบต่าง ๆ เพื่อการนำเสนองานได้อย่างถูกต้องและราบรื่น

 

 ♟ เทคนิคการสื่อสารในการประชุม (Effective Meeting)

          ท่านจะได้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ของสื่อสารในการประชุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการรับทราบข้อเท็จจริง ปรึกษาหารือรวมถึงการร่วมกันตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

Key Benefits

       1. เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการสำหรับการสื่อสารในองค์กรยุคใหม่

       2. เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์

       3. เพื่อการวางแผน สื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน โน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานให้มีประสิทธิผล

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing