09:00 น. - 16:00 น.
23 ก.พ. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 เตรียม ธุรกิจให้พร้อม ก้าวเข้าสู่โลกแห่งข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ !! ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  

       เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบที่มีเพิ่มมากขึ้น ปัญหานี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ประเทศไทยจึงจัดทำกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       องค์กรต่าง ๆ ย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล รวมถึงมีหน้าที่หลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยองค์กรต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจัดให้มีเอกสาร สัญญา ระบบและกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้กฏหมายกำหนด

 

PDPA in Action for Business

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Key Contents

PART1 : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA
(กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA)

♟ ความสำคัญ ที่มา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
♟ โครงสร้างของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
♟ การใช้และการตีความกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
♟ หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ค่านิยามเฉพาะ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง 7 ประเภท
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลและแหล่งอื่น
 • การขอและการถอนความยินยอม : ผู้บรรลุนิติภาวะและผู้เยาว์
 • การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง 8 ประเภท
 • หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สภาพบังคับ : ความรับผิดทางแพ่งและบทกําหนดโทษ
 

 

PART2 : แนวทางปฏิบัติขององค์กรสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

♟ ความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล 

♟ ผลกระทบต่อองค์กรและพนักงาน 

♟ Three Lines of Defense สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

♟ ผู้ควบคุมข้อมูล – ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Controller – Data Processor)

♟ การเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับองค์กร (PDPA Checklist) 

♟ นโยบาย/ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

♟ หลักการขอความยินยอม (Consent) 

♟ กระบวนการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Right Request) 

♟ การบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing) 

♟ การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ (Data Transfer Across Border) 

♟ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention) 

♟การจัดทำข้อมูลนิรนาม (Data Anonymization)

♟การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment)

♟การดำเนินการกรณีมีการละเมิดข้อมูลหรือข้อมูลรั่วไหล (Data Breach Response)

Key Benefits

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ นิยาม ความหมาย หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย เช่น การจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมถึงแนวทางปฏิบัติขององค์กรสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,230.00 4,526.10 126.90

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing