09:00 น. - 16:00 น.
16 มิ.ย. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

 

 “เรียนรู้เทคนิคบริหารลูกค้ารายใหญ่ อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้น”

         เคยไหมที่ท่านพบกับลูกค้ารายใหญ่ ท่านมักจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ท่านรู้สึกเป็นกังวลใจ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเสนอขาย หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีต่าง ๆ ในการบริหารงานขายโดยเฉพาะการบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ (Key account) ให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้ถึงการวางแผนการขาย (Sales planning & Operation) การบริหารยอดขาย (Sales management) และกลยุทธ์การขาย (Sales strategy) ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย โดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะเน้นหนักในเรื่อง  การนำความรู้จากการอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี

Key Account Management

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการบริหารลูกค้ารายใหญ่ให้ประสบความสำเร็จ

Key Contents

♟ สัดส่วนความสำเร็จในการขาย (Sales success rate)
♟ ศิลปะการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก
♟ ใครคือลูกค้าคนสำคัญ? (Who is Key account) และลูกค้ารอง (Non-key account)
♟ รู้จักลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายก่อนการบริหารงานขาย
♟ การวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าหลัก
♟ การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า
♟ การประยุกต์ใช้กฎพาเรโตในการบริหารยอดขาย (80:20)
♟ เทคนิคการวิเคราะห์และการจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อบริหารยอดขาย
♟ กลยุทธ์การบริหารยอดขายของลูกค้าหลักให้ถึงเป้าหมาย
♟ Workshop "สายสัมพันธ์สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ"
♟ Workshop "การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าและการจัดกลุ่ม"
♟ Workshop "การสร้างกลยุทธ์เพื่อรักษาลูกค้ารายใหญ่"

Key Benefits

         หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทีมขายเรียนรู้กระบวนการวางแผนการขายและการบริหารลูกค้ารายใหญ่ให้ประสบความสำเร็จ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดกลุ่ม ว่าใครคือ ลูกค้ารายใหญ่ (Key account) ลูกค้ารอง (Non-key account) เรียนรู้เทคนิคการจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้า นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า กลยุทธ์การขายและการตลาด รวมถึงการประเมินผลงานการบริหารงานขาย โดยผู้สัมมนาจะได้ทำกิจกรรมสลับกับการเรียนรู้ และสถาบันจะใช้ “ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามาเป็นกรณีศึกษา” ในการทำกิจกรรม (Workshop)

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing