09:00 น. - 16:00 น.
22 ก.ค. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"เรียนรู้สุดยอด 4 เทคนิค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
"

 

           เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบันขององค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกบริษัทฯ เช่น การชะลอตัวของการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ การบริหารจัดการข้อมูล และการบริหารจัดการต่าง ๆ รวมถึงจากตัวบุคลากรภายในบริษัทเอง เราจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการในบริษัท ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งต้องสัมพันธ์กับต้นทุน และกระบวนการทำงานที่เหมาะสม ลดความสูญเสียลงไปให้น้อยที่สุด และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่บริษัทที่ยั่งยืน สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร โดยเน้นไปที่ 3 เรื่องหลักคือ ต้องง่ายกว่าเดิม ดีกว่าเดิม และประหยัดขึ้นกว่าเดิม

           หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดต่าง ๆ ที่ทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้

 

4 Techniques for Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : 4 เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน

Key Contents

 ภาพรวม และแนวคิดเกี่ยวกับ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (Work Improvement)

♟ Flow 1: ความสูญเสีย 7 ประการ / การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)

          o อธิบายการวิธีการ เทคนิคต่างๆ ในการหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในองค์กร
          o กรณีศึกษา และ กิจกรรมกลุ่มการหาความสูญเสีย 7 ประการ
          o แนวทางการลดความสูญเสียด้วย POKA YOKE
          o กรณีศึกษา และ กิจกรรมกลุ่มการหาความสูญเสีย 7 ประการ

 

 Flow 2: การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
          o แนวคิด และเทคนิคการหาสาเหตุที่แท้จริงของของปัญหาเพื่อให้สามารถนำไปหาแนวทาง
             ในการปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
          o การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วย Cause and Effect Diagram และ Why Why Analysis
          o กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่มการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

 

♟ Flow 3: การวิเคราะห์กระบวนการ
          o แนวคิด และเทคนิคการวิเคราะห์ Pain Point ที่เกิดจากกระบวนการ
          o การทำ Process Flow
          o การทำ Process Swim Lane
          o กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่มการวิเคราะห์กระบวนการ

 

♟ Flow 4: การทำ KAIZEN
          o แนวคิดของ KAIZEN
          o จิตวิญญาณ KAIZEN
          o จุดมุ่งหมายของ KAIZEN
          o กระบวนการดำเนินการ KAIZEN
          o กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่มการทำ KAIZEN ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

 

Key Benefits

เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำเอาแนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการลดความสูญเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ที่สามารถนำเอาไปใช้จริงในองค์กรได้

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing