09:00 น. - 16:00 น.
30 ส.ค. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 “เพิ่มศักยภาพมุมมองด้าน Business สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในธุรกิจคุณ”

          เมื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากเหตุการณ์ Covid 19 และ Business ที่ถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยี สิ่งสำคัญของผู้บริหารหรือหัวหน้างานในปัจจุบันจำเป็นต้องมี เราต้องบริหารองค์กรได้อย่างครอบคลุม มองให้รอบและเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละด้าน ประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ พยากรณ์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงการจัดการด้านในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในแต่ละสถานการณ์ ที่มีความสำคัญ เพื่อที่จะนำพาธุรกิจให้เติบโตและผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี “เราจะปรับธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน”

Business Acumen

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ เพื่อความเฉียบคมทางธุรกิจ

Key Contents

♟ Business Mindsets (แนวคิดผู้บริหารยุคใหม่)

 • สาเหตุที่ต้องปรับตัวในปัจจุบัน Internal Factors / External Factors
 • ปรับความเข้าใจแนวคิดผู้บริหาร

♟ Strategic Concept (การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรสมัยใหม่)

 • การกำหนด Vision / Mission / Objective / Strategies เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ

♟ Environmental Scanning (การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ)

 • การประเมินปัจจัยภายนอกธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม External Environment (PETS+D Analysis)
 • การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ (Five forces model of industry competition)
 • ประเมินธุรกิจ SWOT Matrix (SWOT/TOWS Matrix Analysis, IFE และ EFE)

♟ Customer and Marketing Management Concept

 • พื้นฐานและความเข้าใจการตลาด (Marketing Management and Market Orientation Concept)
 • สาเหตุที่ทุกธุรกิจต้องปรับในปัจจุบัน
 • สิ่งที่ควรทำในการทำตลาด (ยุค Marketing Strategies 4.0)
 • Need กับ Want / Selling Point และ Unique Selling Point
 • Add Values / Satisfaction / Delight Option / Cross Selling / Up Selling (เพื่อต่อยอดกระตุ้นยอดขาย)
 • ลักษณะการตลาด 4 P’s / 8 P’s / 11 P’s

♟ การวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อใช้ในการบริหารงาน (Business Model Canvas)

 • Business Model Canvas เครื่องมือใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะ “ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโต

♟ Workshop: Business Model Canvas

Key Benefits

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบและแนวคิดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารงาน 
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์กรและธุรกิจของท่านให้ได้ผลชัดเจน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีกรอบความธุรกิจ (Business Mindset) เกิดการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับบทบาทของตัวเองในฐานะผู้บริหารที่ชัดเจนขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางบริหารจัดการอย่างมีกลยุทธ์ เข้าใจการวางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยแผนงานที่ชัดเจน
 5. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความเฉียบคมทางธุรกิจ (Business Acumen) ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยกลยุทธ์ใหม่ ๆ ของตัวเอง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing