09:00 น. - 16:00 น.
2 เม.ย. 2567

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

“แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของทีม
ด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีม

เน้นการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว
ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด”

   

        การเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้ได้มาซึ่งผลงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีใจความสำคัญของแนวคิด Agile คือการทำงานให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ก็สามารถพูดคุยกับทีมได้ทันที เพื่อลดปัญหาการเข้าใจผิดกันระหว่างคนในองค์กร

 

**หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิด ๆ และค่อย ๆ ประเมินว่า "ไปต่อดีหรือถูกทางไหม" แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

 

 

Agile Management

หลักสูตร : การบริหารงานแบบคล่องตัว

Key Contents

♟ อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
          ท่านจะเรียนรู้มุมมอง แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ที่นำ "Agile" เข้ามาใช้ในการทำงานในฐานะ Project Manager และการคำนึงถึงเงิน เวลา คน และอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ

♟ ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
          ท่านจะเข้าใจข้อดี - ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile ที่มีความแตกต่างกันด้วยกรอบการทำงาน (Framework) อย่างเป็นระบบ

♟ วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
          ท่านจะเรียนรู้วิธีการทำงานแบบ Agile ส่งผลให้เกิดงานที่มีผลลัพธ์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว กระชับ งบไม่บานปลาย และค่อนข้างยืดหยุ่น และพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงรอบข้างได้เสมอ
          • ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร
          • ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
          • ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ
          • ผิดพลาดให้เร็ว
          • ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ

♟ กระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile
          ท่านจะเรียนรู้การให้ความสำคัญกับ "คน" โดยเน้นการทำงานร่วมกัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแม้ในช่วงท้ายของโครงการ และมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจไปสู่หน้างานให้เกิด Value

♟ บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum
          ท่านจะได้เข้าใจความถนัดหรือเชี่ยวชาญของทีมงาน สามารถดึงจุดแข็งของตนเองและทีมงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์นำมาสู่การทำงานที่ลงตัว
          • The Roadmap
          • The Backlog
          • Sprint Planning
          • The Daily Scrum

♟ เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum
          ท่านจะเข้าใจเทคนิคแนวคิดหลัก ๆ ของ Agile มาใช้ในการคิด วางแผน พัฒนากระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป ทีละนิด โดยการส่งมอบงาน Update กันอย่างต่อเนื่อง ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นด้วยการเล็งเห็นถึง Value ให้มากที่สุด

♟ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Scrum
          ท่านจะเรียนรู้เครื่องมือการบริหารโครงการแบบ Agile ที่นำวิธีการทำงานของ Scrum มาใช้เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง ส่งมอบงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการแก้ไขปัญหา

♟ Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน
          ท่านจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของ Agile Management ผ่านกรณีศึกษาองค์กรต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสามารถนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

 

Agile Manifesto Principle
   Customer satisfaction by rapid delivery of useful software
   Welcome changing requirement, even late in development
   Working software is delivered frequently (weeks rather than month)
   Close, daily, cooperation between business people and developers
   Projects are built around motivated individuals, who should be trusted
   Face-to-face conversation is the best form of communication (co-location)
   Working software is the principle measure of progress
   Sustainable development, able to maintain a constant pace
   Continuous attention to technical excellence and good design
   Simplicity-the art of maximizing the amount of work not done-is essential
   Self-organizing teams
   Regular adaptation to changing circumstances

Key Benefits

  1. เรียนรู้การบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิด Agile

  2. เข้าใจวิธีการทำงาน กระบวนการบริหารโครงการ และบทบาทหน้าที่ของทีมงาน
      ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์

  3. ได้รับแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ๆ เทคนิคการใช้แนวคิดด้วยการพัฒนาอย่าง
      ต่อเนื่องไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และคล่องตัว

  4. สามารถนำเครื่องมือแบบ Scrum ซึ่งเป็น Framework ภายใต้แนวคิด
      Agile ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing