09:00 น. - 16:00 น.
12 มิ.ย. 2567

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 “ ไม่ได้ทำตำแหน่งการขาย แต่ก็ต้องช่วยขายอยู่ดี

ทักษะการขายยังไงก็ต้องมี ”

           หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าหลังยุค Pandemic ทุกธุรกิจต้องกลับมาเปลี่ยนกลยุทธ์และวางกระบวนการทางธุรกิจกันใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นแล้วบริบทขององค์กรจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลถึงบุคลากรขององค์กรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ Up Skill      เพิ่มเติมเพื่อให้องค์กรสามาถดำเนินต่อไป และเกิดความยั่งยืน

         หนึ่งในทักษะที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคลากร คือ ทักษะการขาย นั่นเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหลังจากนี้ไม่ว่าบุคลากรมาจากหน่วยงานหน้าบ้านหรือหลังบ้าน ล้วนแล้วแต่ที่ต้องสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ในทุกมิติ

          ดังนั้นแล้ว หลักสูตรการขายสำหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในงานขาย จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น และพื้นฐานที่ดีกับบุคลากรที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้าใจในบริบท และ ภาพรวม รวมทั้งแนวคิดและทัศนคติต่อการขายที่ถือว่าเป็นทักษะที่ไม่ง่าย สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับมอบหมายหรือสัมผัสกับการขายมาก่อน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย การดูแลลูกค้าทั้งหมดทุกตำแหน่ง

เพื่อเพิ่มเติมทักษะและมุมมองด้านการขาย

 

Selling Skill for non sales person

หลักสูตร : ทักษะการขายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักขาย

Key Contents

♟Module 1 : Effective Sales Consultant Mindset

       •  ความหมายและความสำคัญของนักขายเชิงที่ปรึกษา

       •  ความแตกต่างของนักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Salesperson) และนักขายทั่วไป

       •  Effective Sales Processing กระบวนการขายอย่างมืออาชีพ

       •  การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคต้อการปรับตัวของนักขายคุณภาพ

 

♟Module 2 : 5 Steps For Effective Consultative Sales Person

       Step 1 : ใครคือลูกค้าเรา มองหา และสร้างขอบเขตกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

       Step 2 : หาหัวใจ ของ ตัวเรา สินค้า และบริการ KEY DRIVER

       Step 3 : ภาษาอะไร ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของเรา

       Step 4 : แท้ที่จริงแล้ว “เราขายอะไร?”

       Step 5 : สร้างความต้องการ หาจุดเชื่อมโยง กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”

 

♟Module 3 : Communication and Presentation

       •  ผู้ฟังที่ดี Active Listener กับการเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริง

       •  เทคนิคขจัดความกลัว และลดความประหม่าในการนำเสนอขาย

       •  เทคนิคการดูแลลูกค้าและสร้างการซื้อซ้ำ

       •  เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมเพื่อเข้าใจความต้องการที่ไม่มีอยู่ในบทสนทนา

               -  ความสำคัญและความหมายของ Non Verbal Vs Verbal Language

       •  นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้ลูกค้า พร้อมทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ

       • เทคนิคการนำเสนอขายแบบส่งเสริมจุดแข็งและเปลี่ยนจุดอ่อนให้น่าสนใจ Product Value

       • FAB กับการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านประโยชน์พื้นฐาน และ ประโยชน์ทางด้านอารมณ์

Key Benefits

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กรอบความคิดแบบพัฒนา เข้าใจและยอมรับในกระแสการ

    เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนำมาปรับปรุงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

    ทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างประสบการณ์ ซึ่งนำไปสู่การนำเสนอขายแบบ

    มืออาชีพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงปัญหา เป้าหมาย วิธีการคิด พฤติกรรม ของลูกค้า

    ในยุค Next Normal

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ทักษะการสร้างความต้องการ ทักษะการขายยุคใหม่ เพื่อเรียกความ

    สนใจให้ลูกค้าเกิดความอยากต่อสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing