09:00 น. - 16:00 น.
27 มิ.ย. 2567

** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

 

" สร้างภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง 

สำหรับผู้บริหารของเราในทุกๆ ระดับ 

ภายใต้ภาวะการณ์ปัจจุบันที่พลิกผันอย่างรวดเร็ว"

 

               ปัจจุบัน สถานการณ์ทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรม ได้สร้างความท้าทายให้กับผู้นำและผู้บริหารที่จะต้องเปิดรับนวัตกรรมและแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในทุกระดับขององค์กร

              หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเป็นผู้นำเพื่อสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทักษะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จำเป็นเพื่อพร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารท่ามกลางยุคเทคโนโลยีที่พลิกผันผ่านการทำความเข้าใจตนเองและวิธีการจัดการกับความท้าทายต่างๆรวมถึงได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมการพัฒนาจุดแข็งของการเป็นผู้นำ (Leadership Development Program)และมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรม ท่านจะได้เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ สร้างแนวทางการบริหารงานและบริหารคน เพื่อนำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ยกระดับศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ ให้สามารถขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Leadership in the Disruptive Era

หลักสูตร : พัฒนาภาวะผู้นำในโลกยุค Disruptive

Key Contents

♟ Session 1: การเป็นผู้นำในยุคเทคโนโลยีพลิกผันของธุรกิจ
    (Leadership
in the Disruptive Technology Era - Thai Perspective)

 • ภาพรวมสถานการณ์เทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน และผลกระทบต่อการเป็นผู้นำและผู้บริหารทุกระดับ
 • ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบความเป็นผู้นำและพลวัตขององค์กร
 • กรณีศึกษาและตัวอย่างการเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมภายในองค์กรไทย 

♟ Session 2: สุดยอดความท้าทายในการเป็นผู้นำและผู้บริหาร
    (Leadership Challenges in Thailand)

 • ความท้าทายที่จะออกจากความสำเร็จเดิมสู่ความสำเร็จใหม่
 • ความท้าทายที่จะเป็นผู้นำพาการเติบโตสู่ภายนอก
 • ความท้าทายที่จะบริหารความเสี่ยงและกล้าเผชิญกับความล้มเหลวหรือความสำเร็จในอนาคต
 • สำรวจความท้าทายเพิ่มเติมในการเป็นผู้นำและผลกระทบต่อการเป็นผู้นำ

♟ Session 3: การประยุกต์การพัฒนาจุดแข็งของการเป็นผู้นำ
    (Deploying Strength-Based Leadership Development)

 • เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
 • การประเมินจุดแข็งของบุคคลและทีม
 • การประยุกต์โปรแกรมการพัฒนาการเป็นผู้นำ (Leadership Development Program) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุง
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

♟ Session 4: ความเป็นผู้นำเป็นเรื่องของพฤติกรรม ไม่ใช่ตำแหน่ง – การปลูกฝังพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
(Leadership is About Behavior, Not Position - Cultivating Effective Leadership Behaviors in Thailand)

 • การสร้างความสมดุลย์ระหว่าง ความสำเร็จของงาน (Task needs - Result)
 • ความต้องการของทีม (Team needs)
 • ความต้องการของแต่ละคน (Individual needs)
 • การบริหารทางสองแพร่งของการบริหารระหว่างงานกันคน (Management Dilemmas)
 • การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทีม ส่งเสริมความร่วมมือ (Conflict resolution, Team development and collaboration)

Key Benefits

1. เพื่อทำความเข้าใจกับความท้าทายและโอกาสของการเป็นผู้นำและผู้บริหารทุกระดับในยุคที่เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว

2. สามารถอธิบาย ความท้าทายในการเป็นผู้นำที่องค์กรส่วนใหญ่ของไทยกำลังเผชิญได้

3. สามารถประยุกต์จากการเรียนรู้กลยุทธ์เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาจุดแข็งของการเป็นผู้นำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาขององค์กรต่าง ๆ

4. เพื่อทำความเข้าใจว่า “การเป็นผู้นำเป็นเรื่องของพฤติกรรม ไม่ใช่ตำแหน่ง” และสำรวจวิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา