09:00 น. - 16:00 น.
10 มี.ค. 2563

** Registration 8.00 น.

 

"มองหาทะเลสีครามให้กับธุรกิจคุณ

ด้วยกลยุทธ์ที่จะนำพาความสำเร็จด้วยนวัตกรรม"

        "Blue Ocean Strategy" เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ (Demand Creation) โดยจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลัก แต่จะให้ความสนใจกับความต้องการที่แอบแฝงอยู่ของกลุ่มลูกค้า และกลุ่มที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยจะสร้างสินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นขององค์กรออกด้วย อันจะเป็นแนวทางหนึ่งของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

        "Blue Ocean Strategy" นี้ไม่เป็นเพียงทฤษฎีทางความคิด แต่ได้นำเสนอถึงวิธีการ กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งแนวความคิด กระบวนการคิด ขั้นตอน และเครื่องมือต่าง ๆ นี้ ถูกนำไปทดสอบกับการบริหารงานจริงอีกด้วย Blue Ocean Strategy เป็นผลมาจากการศึกษาและวิจัยที่ใช้เวลากว่าทศวรรษเกี่ยวกับการฟันฝ่าอุปสรรคของบริษัทต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา และทำการศึกษามากกว่า 30 อุตสาหกรรม

Blue Ocean Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

Key Contents

 หลักแนวความคิด Blue Ocean Strategy

 นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation) ถึงกลยุทธ์ Blue Ocean

 เราจะสร้าง Blue Ocean Strategy ในธุรกิจของเราได้อย่างไร

 กรอบการวิเคราะห์ Strategy Canvas

 กรอบการดำเนินการ 4 ประการโดย ERRC Grid 6 แนวทาง

   (Six Paths) ในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า

 การวิเคราะห์ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า (non-customers) ใน 3 ระดับ

 กลยุทธ์ Blue Ocean สู่การปฏิบัติ

Key Benefits

  1. ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างขอบเขตอุตสาหกรรมเพื่อสร้างตลาดใหม่

  2. เข้าใจวิธีการสร้างความแตกต่างไปพร้อมๆ กับการลดต้นทุน โดยเพิ่มคุณค่าผู้ซื้อ
      และลดโครงสร้างต้นทุน

  3. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้ Blue Ocean Strategy กรอบดำเนินการ และเครื่องมือ
      ในการสร้างนวัตกรรม
 
  4. เชิงคุณค่าใหม่ (Value Innovation) ซึ่งเป็นหัวใจของ Blue Ocean Strategy

  5. ประเมินขีดความสามารถของธุรกิจโดยการคิดแบบ Blue Ocean Strategy

  6. เรียนรู้และเข้าใจจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำ Blue Ocean Strategy มาปฏิบัติ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)