09:00 น. - 16:00 น.
6 ต.ค. 2564

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"ผู้นำจัดการกับสิ่งที่มองไม่เห็น

ผู้จัดการจัดการกับสิ่งที่มองเห็น"

          ยุคปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกองค์กรต่างคิดกลยุทธ์ในการบริหารงานการบริหารคน ซึ่งบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน "ฐานะหัวหน้างานยุคใหม่" จำเป็นที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น สามารถปรับตัว มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการงานและทีมงาน มีศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ และมีเครื่องมือเชิงจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานได้ดำเนินงานอย่างมีความสุขที่แท้จริง


          โปรแกรมการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่นี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงบทบาท ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจนแก่ทีมงาน รวมถึงการนำจิตวิทยาการบริหารมาสร้างแรงจูงใจทีมงานนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป
         

Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

Key Contents

♟ Part 1 Change

    • ผู้นำกับการการเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหาร
    • งานในอนาคตจะเป็นอย่างไร (Future of Job : Upskill & Reskill)
    • องค์กรแบบใด : คนแบบใดจะอยู่รอดในอนาคต

 

♟ Part 2 Leadership Competencies

    • Vision และการพัฒนาวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างการยอมรับ
    • Power เพื่อการควบคุม (ให้คุณ : ให้โทษ)
    • ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัยเพื่อการบริหารและการประสานงาน
      (Boomer - Gen-X - Gen-Y – Gen Z)

    • ACE Technique การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจทีม


♟ Part 3 Coaching – Mentoring

    • Coaching : พัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อผลงานที่เพิ่มขึ้น
    • ปัจจัยที่ทำให้การ Coaching ประสบผลสำเร็จ
         -   ทักษะสำคัญการ Coaching (Relationship - Assessment - Coach – Feedback)
         -   การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และเทคนิคการกระตุ้นจูงใจ
         -   เทคนิคการสอนงาน รูปแบบต่างๆ
             (การสอนวิชาการ – การสอนทักษะการปฏิบัติงาน - การสอนแบบ O-L-E Technique)

 

♟ Part 4 Performance & Team Management

    • จิตวิทยาการการทำงานเป็นทีมและการบริหารทีม
    • การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ลดการทำงานแบบ Silo
    • การประเมินผล งานอย่างสร้างสรรค์และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา

Key Benefits

    1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

    2. ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาตน พัฒนาทีม
        เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

    3. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ และทักษะสำคัญของผู้นำตามคุณลักษณะ
        ที่องค์กรต้องการ (Managerial Competency)

    4. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ และการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
        เพื่อผลงานที่เพิ่มขึ้น

    5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร (คนต่างวัย) และเทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

    6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลงานและการติดตามงานอย่างสร้างสรรค์

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing