Training Course

โปรแกรมการฝึกอบรมระยะยาว Training Programs

The 360 degree Marketing Program

โปรแกรมการตลาดพื้นฐานแบบ 360 องศา

                ในโลกของการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการออกผลิตภัณฑ์/ บริการใหม่ๆ มามากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า จากสินค้าและบริการมากมายดังกล่าว แต่มีผู้บริโภคเป้าหมายกลุ่มเดียวกันนี่เอง ที่ทำให้การตลาดปัจจุบันเป็นการตลาดที่เรียกได้ว่ามุ่งเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Oriented) อย่างแท้จริง ที่นักการตลาดสมัยใหม่ต้องเข้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จากช่องทางที่หลากหลายขึ้น และเปลี่ยนแปลงไป การต้องบริหารลูกค้าในประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันในโลกของการค้าสมัยใหม่ และยังต้องสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า /ครองใจลูกค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราในระยะยาว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ในสถานการณ์ที่ลูกค้ามีทางเลือกอย่างมากในปัจจุบัน

                ดังนั้นทาง Strategic Center  จึงได้จัดทำสุดยอดโปรแกรมเพื่อพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ ที่จะเรียนรู้หลักการบริการตลาดอย่างครบเครื่อง ทุกมุมมอง ทุกมิติทางการตลาด ที่นักการตลาดปัจจุบันต้องรู้  ในโปรแกรมการตลาด 360 องศา (The 360degree Marketing Program) ซึ่งผู้เข้าโปรแกรมจะได้พัฒนาหลักการวิเคราะห์ทางการตลาด  เรียนรู้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ  และกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร 

 

Module 1: 360 degree Marketing Management  --- แนวคิดและการบริหารการตลาดแบบ 360

เข้าใจถึงหลักแนวคิดการตลาดใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ทันกับยุคสมัย  พร้อมเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ทางการตลาดอย่างได้ผล  รวมถึงการใช้เครื่องมือทางตลาด ในภาวการณ์ที่แตกต่างกัน 

 • แนวคิดการบริหารการตลาดสมัยใหม่ บริหารการตลาดในภาพรวม (Holistic Marketing Dimensions)
 • เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดเพื่อมองหาโอกาสทางการตลาด
 • เทคนิคการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาด
 • การกำหนดส่วนแบ่งตลาด กลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด (S-T-P Marketing Process)
 • ส่วนประสมทางการตลาด The 4 P’s&4 4 C’s of the Marketing Mix
 • แนวทางสร้างกำไรทางการตลาด (Marketing Profitability)
 • การสร้างความแตกต่างทางการตลาด

 

Module 2: 360 degree Marketing Strategy --- กลยุทธ์การตลาดแบบ 360 องศา

เรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญต่างๆอย่างรอบด้าน และสามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเหล่านั้น อย่างมีประสิทฺผล ตลอดจนสามารถคิดแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ 

 • กลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์
 • กลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ใหม่
 • Innovation กับการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • การกำหนดราคาแบบ Value-based Marketing
 • การบริหารช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้า
 • กลยุทธ์การสร้างการเติบโตทางการตลาด

 

Module 3: Strategic Brand Management --- การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์

เข้าใจกลยุทธ์การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการสร้าง Brand ตั้งแต่แนวคิดจนถึงขั้นตอนต่างๆ การสร้าง Brand จนถึงการวัดมูลค่าแบรนด์ 

 • มิติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการแบรนด์
 • ทบทวนแนวคิดแบรนด์
 • Brand Trends : Going Forward
 • กระบวนการในการสร้างแบรนด์
 • การวัดมูลค่าแบรนด์ ( Brand Valuation )
 • การวิเคราะห์ Brand Contacts
 • การทำ Internal Branding
 • Brand Innovation ในยุค recession recovery

 

Module 4: Marketing Communication --- การใช้เครื่องมือต่างๆในการสื่อสารทางการตลาด

เรียนรู้ถึงแนวทางการสื่อสารทางการตลาด และอะไรคือการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร  การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

 • การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication-IMC)
 • องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม IMC
 • ประเภทของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
 • กลยุทธ์การโฆษณา
 • กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
 • การทำ Marketing PR และ Event Marketing
 • เทนนิคการสื่อสารทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนการขาย

 

Module 5: Customer Relationship Management --- แนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

หลักการสร้างความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  การใช้แนวทาง CRM ในภาคปฏิบัติจริง   ตลอดจนให้ผู้เข้าโปรแกรมได้เข้าใจถึงแนวคิด CEM ด้วย 

 • แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วย CRM
 • เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • CRM – in -Action
 • กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experiential Management ; CEM )
 • การสร้างประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์น่าประทับใจ   (Moment  of Truth  ; M.O.T. )