09:00 น. - 16:00 น.
30 ส.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

"เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือวิจัยทางการตลาด
นำมาสู่การวางแผนกลยุทธ์การตลาด รวมถึง
พัฒนาสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าที่แท้จริง"

          หลักสูตร การทำวิจัยการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนี้ เหมาะสำหรับนักการตลาด พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องทางการตลาด และผู้ที่สนใจ ต้องการจะเรียนรู้ภาพรวมทางธุรกิจเชิงการตลาด และต้องการตอบปัญหาต่างๆ ทางการตลาด อาทิ การทดสอบแนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ การค้นหาความพึงพอใจลูกค้า การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ การวัดความเข้มแข็งและตำแน่งของแบรนด์ การวัดผลตอบรับจากโฆษณาและแคมเปญการตลาด ฯลฯ

          คำถามเหล่านี้จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของกระบวนการคิด และการทำงานวิจัยทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการกำหนดปัญหาทางการตลาดที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนดำเนินการวิจัยการตลาดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ให้แนวทางการทำวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติด้านวิจัยการตลาด

Marketing Research : Tools & Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

Key Contents

Marketing Research Essentials เผยโจทย์ลับวิเคราะห์แนวทางวิจัยการตลาด
          ท่านจะได้เรียนรู้โลกของการวิจัยการตลาด ความสำคัญของงานวิจัยทางการตลาด การกำหนดปัญหาของการทำวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เข้าใจขั้นตอนระเบียบการวิจัย รวมถึงการเลือกใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม
                    - การกำหนดปัญหาของการทำวิจัยที่ถูกต้อง
                    - เริ่มต้นกรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบการวิจัยที่เหมาะสม
                    - ขั้นตอนระเบียบการวิจัย
                    - ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

Customer Insights Analysis with Marketing Research ค้นหา Customer Insights ด้วยเทคนิคการวิจัยการตลาด
          ท่านจะเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า เทคนิคความคิดในการวิเคราะห์ลูกค้า และแนวทางการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและต้องการอย่างตรงจุด
                    - เข้าใจถึงพฤติกรรมลูกค้า
                    - เทคนิคความคิดในการวิเคราะห์ลูกค้า
                    - แนวทางการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและต้องการ

 When and How to Use Research Methods วางแผนการใช้เทคนิคการวิจัยการตลาดที่เหมาะสม
          ท่านจะทราบถึงเทคนิคต่างๆในการวิจัยทางการตลาด ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม การเป็นผู้นำสนทนาที่ดี เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ประสิทธิผล
                    - เทคนิคต่าง ๆ ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท
                    - Focus Group Technic
                    - In-depth Interview Technic

Data Analysis Key Concepts สู่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
          ท่านจะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และตอบปัญหาที่กำหนดได้ สามารถเขียนกรอบงานวิจัย วัดคุณภาพการวิจัยทางการตลาด รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยให้ตอบโจทย์หัวข้อ
                    - Research Framework
                    - Quality of Marketing Research
                    - Writing Research Report

Key Benefits

    1. เรียนรู้ถึงแนวทางการวิจัยการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อสินค้า

        หรือผลิตภัณฑ์ใหม่

    2. ทราบถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหา ขั้นตอนการทำวิจัยทางการตลาดตาม

        ระเบียบวิธีการวิจัย และเทคนิคการทำวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่าง

        มีประสิทธิภาพ

    3. สามารถวางแผนขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล เพื่อนำไป

        ประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,120.00 7,618.40 213.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)