09:00 น. - 16:00 น.
21 - 22 พ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

 

 

“แนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานและ

บริหารคนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”

                   

 

           Blueprint for Change เครื่องมือหนึ่งที่นํามาใช้ในการเสริมสร้างและยกระดับขีดสมรรถนะขององค์กร (Organizational Capability) ไม่ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน, Competency ของคนให้สอดคล้องกับวิธีการทำงาน, การจัดการองค์ความรู้ในที่ทำงาน และวัฒนธรรมขององค์กร ให้สามารถรองรับกลยุทธ์ (Strategic Formulation) ที่วางไว้นำไปสื่อสารถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ (Strategic deployment / Execution) ให้เกิดผลตามที่คาดหวังได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและพร้อมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

Blueprint for Change

หลักสูตร : การออกแบบเครื่องมือและกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Key Contents

• Change Management and Blueprint for Change:

   Why What How and Case study

          - Blueprint for Change และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำไมต้องจัดการกับเปลี่ยน

            แปลง อะไรที่ต้องเปลี่ยน และมีวิธีการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

• Strategic Planning Process(กระบวนการวางแผนกลยุทธ์)

          - Vision / Mission / Initiative Strategies (ทำความเข้าใจ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /

             คุณค่าองค์กร)

          - Performance Measures: OKR/KPI and Strategic deployment /

            Hoshin Kanri (กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน OKR/KPIs และการกระจายเป้าหมาย

            สู่การกำหนดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ/ การบริหารแบบเข็มมุ่งสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri))

          - Strategic Operations Plan and Operational Risk Management

            (การทำแผนการดำเนินงานรองรับกลยุทธ์การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของ

            โครงการเพื่อขับเคลื่อนในเชิงกลยุทธ์)

•  Business Process Improvement (การปรับปรุงกระบวนการทำธุรกิจ)

          - Gap Analysis วิเคราะห์ถึงช่องว่างโอกาสในการพัฒนาเทียบกับสิ่งที่เป็นอยู่

            (As-is and To-be Process)

          - Quality and Productivity Improvement Tools (เครื่องมือในการปรับ

             ปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต)

 

• Strategic Operations and Operational Risk Management

   (กลยุทธ์การดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของโครงการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์)

• Workshop/ Group Presentation

     - ทบทวนเป้าหมายองค์กร ระบุ OKR และกำหนด KPIs (Review Strategic Goals -

        OKR – KPIs)

     - วิเคราะห์กลยุทธ์ที่มีอยู่ และกระบวนการที่เป็นอยู่เพื่อหาช่องว่างโอกาสในการพัฒนา

       (Analyze Existing Strategies and As- is Process)

     - กำหนดกลยุทธ์ของโครงการที่ริเริ่มใหม่ในการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายรวมถึงออกแบบ

       กระบวนการใหม่ที่ควรจะเป็น (Design To-Be Key Processes)

     - กำหนดแนวทางการพัฒนาคนและองค์กรเพื่อรองรับกระบวนการใหม่

       (Organizational/People development)

     - วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง

       ของโครงการเพื่อการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์

 

Key Benefits

 

      1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการนำ Blueprint for Change

          มาใช้ในการออกแบบและยกระดับขีดสมรรถนะขององค์กร

      2. สามารถนำเครื่องมือที่ได้ไปปรับปรุงงานประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต /

          การบริการให้บรรลุผลสำเร็จ

      3. สามารถนำเครื่องมือที่ได้ไปพัฒนาบุคคลากรตาม Competency เพื่อสามารถทำงานใน

          แบบใหม่ๆได้

      4. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนากระบวนงานที่ออกแบบใหม่ (To-be Process)

          ในการกําหนดแผนกิจกรรมปรับเปลี่ยนองค์กร งบประมาณ ระยะเวลา และความเสี่ยง

          (Operational Risk) เพื่อรองรับการดําเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

13,410.00 14,348.70 402.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

14,900.00 15,943.00 447.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)