09:00 น. - 16:00 น.
13 ธ.ค. 2566

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 เพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด

ด้วยการใช้กลยุทธ์นำ

       การขายสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) ในปัจจุบันนี้มีความยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้บริโภคมีการศึกษาสูง ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น และที่สำคัญคือผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นทั้ง Online & Offline ดังนั้นผู้บริหารจึงไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้ว หากแต่ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เพื่อจะได้กำหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เองทางสถาบันได้พัฒนาหลักสูตร “การสร้างกลยุทธ์การขายและการตลาดสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ” (Sales and Marketing strategy for B2B)

      เป็นหลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้บริหารการตลาด ผู้บริหารทีมขายและผู้ที่สนใจได้เรียนองค์ความรู้ที่สำคัญ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการขายสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะให้ประสบความสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่การระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาด การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่ง นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้า โดยการอบรมนั้นจะมีการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเป็นช่วง ๆ เพื่อสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปปฏิบัติได้ทันที

Sales & Marketing Strategy for B2B

หลักสูตร : กลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะองค์กร

Key Contents

 

 ภาพรวมทางการตลาด

 Branding VS Marketing VS Selling Strategy

 3 ประเด็นสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ต้องรู้ : ลูกค้า,​ สินค้า และคู่แข่ง

 การเลือกและระบุกลุ่มเป้าหมายที่สร้างยอดขาย

 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitors analysis)

 การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า (Buying factors analysis)

 กลยุทธ์การรักษาและขยายฐานลูกค้า (Retention & Acquisition Strategy)

 

 การวิเคราะห์จุดขายของสินค้าและบริการ  : กิจกรรม Workshop

 การแสวงหาโอกาสทางด้านการขายและการตลาด (Finding selling and Marketing opportunity) : กิจกรรม Workshop

 การสร้างกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด (Building Selling & Marketing strategy) : กิจกรรม Workshop

 กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy 4 P’s)

  • การสร้างจุดขายให้กับตัวสินค้า

  • กลยุทธ์ราคาและการกำหนดราคาให้ขายได้และกำไรสูงสุด (Pricing strategy)

  • Omni channel

  • จัดโปรโมชั่นอย่างไรให้โดยใจกลุ่มเป้าหมาย

 

Key Benefits

  1. เพื่อให้ผู้บริหารทีมขายสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดได้อย่างเหมาะสม
  1. เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารยอดขาย อีกทั้งยังทราบแนวทางต่าง ๆ ในการรักษาฐานลูกค้ารวมถึงการขยายฐานลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ
  1. สามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าและคู่แข่ง รวมถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาดได้อย่างลึกซึ้ง
  1. เมื่อจบหลักสูตรผู้อบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานได้ทันที

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing