09:00 น. - 16:00 น.
26 ก.ค. 2567

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

"หากคนเก่งขององค์กร
คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ
เราจะบริหารและวางแผน HR อย่างไร?"

         ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปัจจุบัน การบริหารคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีที่พลิกผัน การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างมีพลวัต และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคลากร ทำให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรกิจต้องใช้กลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อดึงดูด พัฒนา และรักษาคนเก่ง ผู้มีความสามารถ หลักสูตรนี้จะเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและเครื่องมือแก่ผู้เข้าร่วมเพื่อพร้อมรับมือต่อความท้าทายและขับเคลื่อนองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Strategic Talent Management and Succession Planning

หลักสูตร : การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ @ Zoom Meeting

Key Contents

♟ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมและเรียนรู้ที่จะรับมือกับความพลิกผัน (Disruption)

♟ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

♟ กรณีศึกษา: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

♟ เทคนิคการบริหารคนเก่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Management) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

♟ การระบุบทบาทและทักษะที่สำคัญสำหรับอนาคต (Talent Gap Analysis)

♟ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งในยุคพลิกผัน (Succession Planning in a Disruptive Era)

  • เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพ
  • กรณีศึกษา: การสร้างแผนการสืบทอดตำแหน่ง

♟ บูรณาการระหว่างการบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

  • การสร้างการจัดการแผนส่งผ่านผู้นำในอนาคตที่มีศักยภาพ (Talent Pipeline & Talent pool)
  • การลดความเสี่ยงในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

♟ การพัฒนาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan)

  • องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
  • workshop: การร่างแผนบริหารคนเก่งและแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

♟ อภิปราย ถาม-ตอบ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ

♟ สรุปเนื้อหา และสิ่งสำคัญในการบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

Key Benefits

  1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทำงานที่พลิกผันที่ส่งผลต่อการบริหารคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งและ เรียนรู้กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่งที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

  2. ได้แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

  3. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์สำหรับการบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง

  4. ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างจากกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของโลก

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา