Knowledge

Articles

9 คุณสมบัติของนักการตลาดที่ดี

9 คุณสมบัติของนักการตลาดที่ดี

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทุกวันนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอย่างมาก ทำให้นักการตลาดเองก็จะต้องปรับตัวให้ก้าวทันการเปล...

การให้ส่วนลดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การให้ส่วนลดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ถ้าถามว่าเครื่องมือการตลาดใดที่ถูกนำมาใช้ในการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด ผมเชื่อว่าการให้ส่วนลด (Discount) จะต้องเป็นเครื่องมืออันดับแรกๆ อย่างแน่นอน จะเห็นได้ท...

Process Mapping ผังงานที่มีประสิทธิภาพ

Process Mapping ผังงานที่มีประสิทธิภาพ

การเขียนแผนผังขั้นตอนการทำงาน (Process Mapping) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพที่แท้จริงในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการหาจุดที่ค...

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล

ในการบริหารงานไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน ผู้บริหารทุกคนล้วนมีความต้องการให้บุคลากรของตนได้รับการพัฒนา และต้องการให้บุคลากรของตนมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลท...

เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง

เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง

ตามทฤษฎีแล้ว เราวิเคราะห์วิกฤติและจุดอ่อนเพื่อให้เตรียมการรับมือเพราะอุปสรรคหรือวิกฤติที่อยู่ข้างหน้า ถ้าเรารู้ล่วงหน้าถึงจะแก้ไขไม่ได้แต่ก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได...

ข้อดีและข้อเสียของ "Multitasking"

ข้อดีและข้อเสียของ "Multitasking"

ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า Multitask กันมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของการบริหารพนักงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของค่าจ้างเงินเดือน ส...

First12345Last (out of 70 items)