Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดูรายละเอียด

Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี
ดูรายละเอียด