Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของรายงาน ตลอดทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและปัญหาอุปสรรคในการนำเสนอรายงาน
ดูรายละเอียด   

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารงานแบบคล่องตัว

แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีม เน้นการการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกัน เข้าใจในกระบวนการการทำงานร่วมกัน เพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด
ดูรายละเอียด   

Advance Sale Skills: 5 Steps to Success

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต่าง ๆ มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง แข่งขันกันสูงขึ้น ด้วยจำนวนสินค้าและบริการที่มากขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย จากสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามามีผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักขายประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ โดยเน้นให้เกิดทักษะและเทคนิค ที่ส่งเสริมให้ผู้ขายเข้าใจและใช้กลยุทธ์การขายโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
ดูรายละเอียด   

PDPA in Action for Business

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ด้านการบริหารโครงการ การสร้างผู้นำ และการสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดูรายละเอียด   

Marketing Analysis in Action

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวิเคราะห์ทางการตลาด

เรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาด "รู้จริง" "ตัดสินใจได้" เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด