Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด

Strategic Management and Planning

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์

กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ดูรายละเอียด   

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน
ดูรายละเอียด