Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 25, พฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : วิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
ดูรายละเอียด   

The Art for Convincing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการโน้มน้าวใจ

เคล็ดลับ! การโน้มน้าวใจให้สำเร็จ ด้วยศิลปะและเทคนิคการนำเสนอ ทั้งผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่าง ๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับ เข้าใจสไตล์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์การนำเสนอ เพื่อการโน้มน้าวใจที่นำไปสู่ทุก ๆ ความสำเร็จ
ดูรายละเอียด   

Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่าง ๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี
ดูรายละเอียด   

การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ

นำเสนอผ่าน PPT อย่างไรให้โดนใจลูกค้า PPT นำเสนอผู้บริหาร หรือประชุมแบบมืออาชีพ
ดูรายละเอียด   

MARTECH Certificate Program

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : MARTECH Certificate Program

ในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วยในการทำตลาดในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายเป็นแนวคิดที่เราเรียกว่า MARTECH โปรแกรมหลักสูตรนี้ จะทำให้ท่านได้เข้าใจ MARTECH อย่างแท้จริง บวกการตลาดดิจิตอล ที่จะทำให้ท่านก้าวทันการทำตลาดที่ปรับเปลี่ยนไป เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากกูรูด้านตลาดเทคโนโลยี และการทำตลาดดิจิตอล ถึง 6 ท่าน เข้มข้นตลอดเวลา 3 วัน (18 ชม.) ด้วยแนวคิดหลากหลายและรอบด้าน ที่เราคัดสรรประเด็นสำคัญ ๆ เข้ามาสู่โปรแกรมวุฒิบัตรทางด้านการตลาดเทคโนโลยีนี้
ดูรายละเอียด