Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดูรายละเอียด

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน
ดูรายละเอียด   

Lean Thinking & Business Waste Reduction

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ

ลดความสูญเปล่า ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น สร้างไอเดียใหม่ ๆ ผ่านการทำ Lean ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างให้มีคุณค่ามากที่สุด
ดูรายละเอียด   

The Art of Negotiation and Persuasion for Sales

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

หลายต่อหลายครั้งที่นักขายรวมถึงฝ่ายสนับสนุนการขายมีความรู้ในตัวสินค้า และมีทักษะในการนำเสนอสินค้า เป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถปิดการขายได้ หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จในการปิดการขาย ก็คือการขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง จากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของหลักสูตร "ศิลปะการโน้มน้าวใจและการต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย"
ดูรายละเอียด