Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ดูรายละเอียด

Psychology for Management & Motivating Techniques

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง
ดูรายละเอียด