Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 ดูรายละเอียด

Psychology for Management & Motivating Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง
ดูรายละเอียด   

Effective Project Management

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด
ดูรายละเอียด   

เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นสิ่งที่นักขายต้องให้ความสำคัญและต้องทำให้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุควิถีใหม่ New Normal ยุคที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนจากการพบหน้ากันเป็นการพบเจอผ่าน Online Platform ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าอาจหลงลืมเราไปหรืออาจมีทางเลือกอื่น ๆ จากคู่แข่งเข้ามาแทนที่ ทำอย่างไรที่จะทำให้สายสัมพันธ์ไม่สะดุด หรือ การสูญเสียยอดขายไปกับคู่แข่ง ไปเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราจะต้องใช้วิกฤติในครั้งนี้ สร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้นและต่อเนื่องเสมือนว่า เรายังได้พบกันในภาวะปกติ และในการเปลี่ยนแปลงแบบวิถีใหม่นี้ จะโอกาสที่คุณจะสามารถทำให้เรื่องการพบลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี เพียงเปิดหน้าจอ Device และสามารถปิดการขายได้ จนเกิดเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง "อยู่ห่างไกล ต้องไม่ห่างกัน"
ดูรายละเอียด