Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด

Marketing Analysis in Action

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวิเคราะห์ทางการตลาด

เรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาด "รู้จริง" "ตัดสินใจได้" เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด   

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารงานแบบคล่องตัว

แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีม เน้นการการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกัน เข้าใจในกระบวนการการทำงานร่วมกัน เพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด
ดูรายละเอียด   

Psychology for Management & Motivating Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง
ดูรายละเอียด   

Reskill your crew to be a strong sales

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ยกระดับทักษะทีมขายที่แข็งแกร่ง

หากหน่วยงานที่ให้บริการลูกค้าหรือฝ่ายปฏิบัติการต่าง ๆ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ทางด้านการขาย (Reskill selling) ก็จะเป็นหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยสร้างยอดขายให้กับองค์กรได้อย่างไม่ยาก เนื่องจากพนักงานในกลุ่มนี้ได้ติดต่อ (Engagement) และให้การช่วยเหลือลูกค้าอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะให้ภาระในการสร้างยอดขายอยู่ที่พนักงานขายเพียงแผนกเดียว
ดูรายละเอียด   

PDPA in Action for Business

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ด้านการบริหารโครงการ การสร้างผู้นำ และการสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดูรายละเอียด