Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 26 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด

The Power to Predict

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการมองอนาคตธุรกิจ

ยิ่งผ่านเหตุการณ์ Covid ทำให้หลายองค์กร เริ่มมองตะหนักว่าการมองไปในอนาคต เป็นทั้งเรื่องที่ไม่มีความแน่นอน และเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ที่จะต้องพยายามคาดการณ์มองอนาคตให้แม่นยำมากขึ้น เห็นฉากทัศน์ในหลายๆ มุมมองมากขึ้นเพื่อบริการกลยุทธ์ และความเสี่ยงของธุรกิจหลักสูตร The Power to Predict นี้จึงเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่พิเศษมากๆ จากทางเรา ที่ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าอบรม ได้เข้าใจถึงวิธีคิดดังกล่าว ทั้งที่เป็นแนวทางที่เราสามารถปรับหลักการคาดการณ์อนาคตของธุรกิจ นำมาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองได้
ดูรายละเอียด